Programi i aktivnosti

PRVA POMOĆ

Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći je tradicionalna djelatnost koju Crveni križ Federacije BiH provodi s ciljem pripremanja što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa.

Osposobljavanjem za pružanje prve pomoći Crveni križ želi potaknuti osobe na odgovorno ponašanje u cilju sprečavanja nastanka nesreća i ozljeda, doprinijeti sigurnosti zajednice i osnažiti pojedince i cijele zajednice za lakše prevladavanje štetnih posljedica nesreća i bolesti.

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Crveni križ FBiH provodi putem organizacija Crvenog križa gradova i općina, u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu/križu Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 28/06), odnosno javnim ovlaštenjima definiranima u članu 9. tačkama 9. i 10. Zakona o Crvenom krstu/križu FBiH.

DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI

Crveni križ Federacije BiH, shodno javnim ovlaštenjima iz Zakona o Crvenom križu i Zakona o krvi i krvnim sastojcima, tradicionalno i u saradnji sa Zavodom i službama za transfuziologiju na federalnom i kantonalnim nivoima, te u saradnji sa bolnicama i domovima zdravlja, a na temelju godišnjeg plana potreba krvi, koji donosi federalni ministar, organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

Promocija i popularizacija doborovoljnog, a ne ciljanog davalaštva, su jedna od osnovnih zadaća kojima se nastoje osigurati dovoljne količine krvi. Svake godine, kao simboličnu zahvalu, Crveni križ FBiH višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi dodjeljuje priznanja.

PRIPREMA I ODGOVOR NA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE

Program pripreme i odgovora na prirodne i druge nesreće bavi se razvijanjem kapaciteta unutar Crvenog križa (obuku kadrova i njihovo opremanje) kako bi Crveni križ bio sposoban da u okviru svog mandata odgovori na prirodne i druge nesreće.

Crveni križ Federacije BiH u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća realizuje aktivnosti na osnovu zakonskih odredbi i u skladu sa svojom misijom i vizijom.

Služba zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije Bih se sastoji od Rukovodstva službe (Stručna služba CK FBiH) i 10 kantonalnih/županijskih timova organizacija Crvenog križa kantona. Još su formirane Službe zaštite i spašavanja u pojedinim gradovima/općinama, koje su formirale nadležne civilne zaštite, a postoje i višenamjenske terenske jedinice i ekipe.

SLUŽBA TRAŽENJA

Služba traženja pruža pomoć žrtvama oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih hitnih situacija, te omogućava obnavljanje i održavanje veza između članova porodica koje su se razdvojile usljed sukoba, prirodnih katastrofa ili drugih hitnih situacija.

Obnavljanje porodičnih veza (OPV) opći je termin koji se odnosi na niz aktivnosti čija je svrha da se spriječe nasilno razdvajanje članova porodica i njihov nestanak, te obnavljanje i održavanje kontakta između članova porodica i rasvjetljavanje sudbine osoba koje su prijavljene kao nestale. Ove aktivnosti često su vezane za psihološku, pravnu i drugu podršku porodicama i pogođenim osobama, za socijalne programe kao i programe koji pružaju usluge vezane za raseljavanje i reintegraciju.

Crveni križ je jedina organizacija koja pruža usluge obnavljanja porodičnih veza u državi, i po tome se razlikuje od svih drugih vladinih i nevladinih organizacija. Upravo iz ovih razloga je Vijeće ministara BiH prepoznalo važnost specifičnog mandata Crvenog križa da pruža usluge obnavljanja porodičnih veza kroz rad Službe traženja, u posebnim situacijama kada je porodični kontakt prekinut, a standardna sredstva komunikacije uništena, ili onesposobljena i ne daju rezultate.

JAVNO ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE

Javno zdravstveno prosvjećivanje jedno je od javnih ovlaštenja Crvenog križa. Ovaj program temelji se na edukaciji opće populacije o zdravlju u zajednici, a za specifične ciljne grupe tretira aktualne teme koje se definiraju kroz strateško planiranje u skladu sa trenutnom situacijom i potrebama.

Kroz ovaj vid djelovanja, Crveni križ Federacije BiH u kampanjama obilježavanja tradicionalnih datuma podiže svijest stanovništva o načinima prevencije različitih oboljenja, te na taj način radi na podizanju zdravstvene kulture stanovništva.

HUMANITARNO-SOCIJALNA DJELATNOST

U skladu sa Osnovnim principima djelovanja, svojom misijom i javnim ovlaštenjima, Crveni križ Federacije BiH je dobrovoljna, humanitarna organizacija čiji se rad temelji na humanitarnim aktivnostima.

Prema procjenama potreba, a u skladu sa svojim mogućnostima, Crveni križ Federacije BiH sa organizacijama u svojoj strukturi kontinuirano ulaže napore da pruži pomoć ugroženim građanima kroz programe Kućne njege, Kuhinje Crvenog križa, brigu o starim osobama, nabavku i distribuciju ogrijeva, hrane, higijenskih artikala, te ortopedskih pomagala.

Tradicionalna kampanja ovog programa je Nedjelja/Tjedan solidarnosti, koja se odvija svake godine u zadnjoj sedmici mjeseca oktobra.

U skladu sa potrebama, Crveni križ Federacije BiH pokreće i posebne humanitarne akcije, učestvuje u organizovanju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda, epidemija, oružanih sukoba i drugih nesreća i raspoređuje pomoć primljenu od nacionalnih i međunarodnih društava,
organizuje, koordinira i provodi akcije prikupljanja i slanja pomoći drugim nacionalnim i međunarodnim društvima, u saradnji sa Društvom Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija oružanih sukoba i drugih nesreća.