COVID-19: Smjernice i preporuke za prevenciju i zaštitu od koronavirusa za organizacije u strukturi CK FBiH

Shodno nastaloj situaciji u vezi sa koronavirusom, prateći naredbe i upute Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te nakon održanog koordinacijskog sastanka sekretara kantonalnih/županijskih organizacija Crvenog križa, dostavljamo vam Smjernice i preporuke za prevenciju i zaštitu od korona virusa – COVID-19, zajedno sa posterima koji su prilagođeni za ove potrebe.


Smjernice i preporuke:

 • Organizacije Crvenog križa u strukturi Crvenog križa Federacije BiH trebaju pratiti upute i naredbe Kriznog štaba Federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva.
 • Organizacije Crvenog križa u strukturi Crvenog križa Federacije BiH trebaju povećati aktivnosti na promociji higijene i očuvanju zdravlja.
 • Sve organizacije Crvenog križa bi trebale izdvojiti određena, a minimalna sredstva od prve pomoći za obezbjeđenje dezinfekcionih sredstava, maski, rukavica i sl.
 • Organizacije Crvenog križa u strukturi Crvenog križa Federacije BiH u svojim radnim prostorima trebaju postaviti dezinfekciona sredstva na vidno mjesto sa natpisom za upotrebu, te izlaganje postera o simptomima i prevenciji koronavirusa.
 • Povećati pažnju u centralnim kuhinjama na održavanje higijene, kao i na punktovima za podjelu toplih obroka. Sve angažovane osobe na punktovima trebaju nositi rukavice i maske tokom svog rada.
 • Sve organizacije Crvenog križa koje rade sa migrantima trebaju obavezno angažiranim članovima dati upute da se maske, rukavice i dezinfekcija moraju obavezno koristiti tokom cjelodnevnog rada sa migrantima. Nakom rada radnu odjeću oprati i izvršiti dezinfekciju ruku, radne površine i vozila.
 • Preporučuje se da sve organizacije Crvenog križa privremeno prekinu prihvat i skladištenje korištene odjeće, obuće, posteljine i sl.
 • Predlaže se jedinstveno prolongiranje takmičenja iz prve pomoći u čitavoj strukturi Crvenog križa
  Federacije BiH za jedan mjesec, a u zavisnosti od realnih potreba i dalje o čemu će se izdati nove smjernice u skladu sa realnim stanjem i potrebama.
 • Organizaciju akcija dobrovoljnog darivanja krvi raditi prema uputama Zavoda za transfuzijsku medicine i transfuzijskim centrima.
 • Certificirani instruktori/ljekari u uvodnom dijelu obuke iz prve pomoći kandidata za motorna vozila trebali bi posvetiti 5 minuta promociji higijene i pranju ruku. Nakon predavanja da kabineti se trebaju dezinficirati.
 • Radne površine se trebaju redovno čistiti zagrijanom vodom, sapunicom i dezinfekcionim sredstvima.
 • Putem kanala informisanja organizacija Crvenog križa podizati svijest o važnostima očuvanja zdravlja i promocije higijene. Koristiti postere i smjernice koje se kreiraju prateći situacije na terenu, a shodno preporukama IFRC-a.
 • Ukoliko uposlenik ili angažirani član Crvenog križa uoči neke od simptoma, isto prijavi svom nadređenom i nadlažnoj ustanovi


Na području Federacije BiH registrirana su tri slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), sva tri na području Zenice. U FBiH se u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), a po Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na graničnim prijelazima, ali i unutar FBiH, s ciljem ranog otkrivanja mogućih slučajeva COVID-19.

Pratite preporuke koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanove na području Federacije BiH. Obzirom da se situacija svakodnevno mijenja, tako će se u skladu s razvojem situacije mijenjati i mjere i preporuke. Pozivamo medije da odgovorno izvještavaju o novom koronavirusu (COVID-19) i da u skladu s mogućnostima objavljuju mjere lične prevencije.Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.