Održana vanredna sjednica Predsjedništva CKFBiH posvećena aktuelnoj migrantskoj krizi

 24. maja 2018. godine u Bihaću je održana prva vanredna sjednica Predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH posvećena aktuelnoj migrantskoj krizi.

Neupitno je da struktura Crvenog križa Federacije BiH, odnosno DCK BiH, u okviru svog mandata i javnih ovlaštenja utvrđenih Zakonom i Statutom ima dužnost da u okviru mogućnosti pruži pomoć ljudima u nevolji, u ovom slučaju migrantima, naravno uvažavajući i propise koji ovu oblast uređuju na državnom i međunarodnom planu.

Imajući u vidu aktuelnu migrantsku situaciju u BiH, Predsjedništvo podržava aktivnosti koje je Crveni križ Federacije BiH poduzimao i poduzima u segmentu aninimiranja strukture Crvenog križa Federacije BiH za pružanjem konkretne humanitarne pomoći migrantima (hrana, higijena, odjeća, obuća, deke i ostalo), kao i međunarodnih i domaćih organizacija i institucija s ciljem doniranja neophodne pomoći za migrante, također Predsjedništvo podržava i sve poduzete aktivnosti Društva CK/K BiH. Posebno ohrabruje činjenica da su naši prijatelji u Regionalnom Crvenom križu Lombardija u Italiji odmah pokrenuli akciju solidarnosti za pomoć  migrantima u BiH. S tim u vezi, Predsjedništvo verificira odluke o dodjeli i isporuci humanitarnih roba organizacijama Crvenog križa USK, grada Bihaća i grada Mostara koje je sekretar u konsultacijama sa predsjednikom donio od momenta nastanka migrantske krize do danas, a iste su spomenute u Informaciji o poduzetim aktivnostima CK Federacije BiH po pitanju migranata.

 

S tim u vezi, Predsjedništvo izražava zahvalnost organizacijama Crvenog križa USK-a i Crvenog križa grada Bihaća koje su u saradnji sa lokalnom zajednicom u Bihaću prve prepoznale problem i potrebe migranata i sistemski se uključile u njihovo rješavanje. Isto se odnosi u na Crveni križ grada Mostara koji je na zahtjev Crvenog križa Federacije BiH preuzeo obavezu brige o ishrani i higijeni za migrante smještene u Izbjeglički centar u Salakovcu, a nakon odluke organa vlasti BiH o njihovom izmještanju iz Sarajeva.

 

Isto tako, Predsjedništvo poziva i ostale organizacije Crvenog križa na čijim područjima su prisutni migranti, a prije svega Kanton Sarajevo i Velika Kladuša, da ne budu pasivni i aktivno se uključe u proces pružanja pomoći migrantima.

Pozivaju se organizacije u strukturi Crvenog križa Federacije BiH da aktivno participiraju pokrenutoj akciji solidarnosti pomoći migrantima u gradovima u kojima su migranti prisutni (Bihać, Velika Kladuša, Mostar/Salakovac i Sarajevo). Prikupljene robe treba skladištiti u svakom CK kantona koje će se u saradnji sa Crvenim križem FBiH transportovati prema krajnjim destinacijama. Takođe, u odnosu na potrebe organizacija CK u Bihaću i Mostaru, treba iskazati spremnost i za slanjem ljudstva kao ispomoć kolegama u brizi o migrantima.

 

Neophodno je održati nivo i uspostaviti širu saradnju sa svim nevladinim organizacijama koje mogu pomoći u zbrinjavanju migranata.

S tim u vezi, pozivaju se organizacije Crvenog križa USK-a, grada Bihaća i grada Mostara da u što kraćem roku Stručnoj službi dostave kraće informacije o osnovnim problemima u zbrinjavanju migranata, prioritetnim potrebama (humanitarnim robama, ljudstvom), te partnerskim i eventualno ugovornim odnosima sa lokalnim vlastima, domaćim i međunarodnim organizacijama i civilnim društvom u segmentu brige o migrantima (grad, općina, NGO, vlada, IOM, UNHCR, UNICEF i sl.)

Shodno obavezi o obezbjeđenju ishrane za migrante u Salakovcu za prvih 15 dana preuzetoj na koordinacijskom sastanku za pitanje migranata na nivou Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH(17.05.2018.), Predsjedništvo Crvenog križa Federacije BiH donosi odluku o odobravanju sredstava Crvenom križu grada Mostara u iznosu neophodnom za pripremu obroka za migrante u Salakovcu u periodu od 18.05. do 01.06.2018.godine. S tim u vezi, Crveni križ grada Mostara će prilikom ispostave fakture i potraživanja sredstava imati u vidu dosadašnji doprinos i pomoć koju im je Crveni križ FBiH obezbijedio, kao i činjenicu nepostojanja namjenskih sredstava za migrante.

U cilju pružanja konkretne podrške organizacijama Crvenog križa, Predsjedništvo donosi odluku o dodjeli novčanih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM Crvenom križu USK, za Crveni križ grada Bihaća, namijenjenih za sveukupni proces zbrinjavanja migranata na prostoru grada Bihaća. Prije transfera novčanih sredstava, Crveni križ USK (i grada Bihaća) u obavezi su dostaviti preciznu namjenu, kao i operativni plan utroška i pravdanja istih.

Predsjedništvo, takođe, donosi odluku o odobravanju sredstava DCK BiH u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM za zbrinjavanje migranata na prostoru USK i grada Mostara.

Donosi se Odluka o raspodjeli donacije Rijaseta Islamske zajednice u BiH u mesu i mesnim prerađevinama mesne industrije Ovako, Crvenom križu USK i Crvenom križu Grada Mostara u vrijednosti od 50.000,00 KM za potrebe ishrane izbjeglica i migranata

Donosi se Odluka o dodjeli donacije Crvenog križa Federacije BiH (kreveti na sprat, spužve, jastuci, stolovi, kompleti posteljina i higijenske potrepštine (šamponi za kosu i sapuni) Crvenom križu USK (za Crveni križ grada Bihaća).

Od DCK BiH, kao Nacionalnog društva se očekuje značajnija uloga u ovom međunarodnom procesu i preporuka da se izradi Apel prema IFRC-u (konkretna podrška našem ND u brizi oko migranata) i ICRC-u (podrška u vezi obnavljanja porodičnih veza, kao i druga vrsta podrške).

Što se tiče uloge državnih institucija u ovom procesu, od istih se očekuju jasniji stavovi i efikasniji odgovor na potrebe migranata u BiH, posebno da se isti tretman i briga državnih institucija treba imati prema svim migrantima, kako onim u Salakovcu, tako i onima u Bihaću, Velikoj Kladuši i Sarajevu.

Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH uputiti inicijativu da se u projekat brige o migrantima, pored Salakovca uključe i migranti u Bihaću, Velikoj Kladuši, Sarajevu (i drugdje ako ima saznanja), te da je na nivou Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i DCK (Crvenog križa Federacije BiH), kao i međunarodnih organizacija, prije svega IOM-a i UNHCR-a, neophodno zaključiti Sporazum o saradnji kojim će se definirati međusobne obaveze i zadaci po pitanju zbrinjavanja migranata u BiH (Federaciji BiH). U ovom sporazumu Crveni križ bi bio zadužen za obezbjeđenje ishrane, higijene i eventualno psiho-socijalne podrške migrantima. Ovdje je nužno sa nivoa Crvenog križa FBiH zaključiti sporazum sa IOM-om kojim će se obavezao na finansiranje ishrane i higijene migranata u Salakovcu.                                                       

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.