CK FBiH: Paketi hrane i higijene, te pelene za odrasle za socijalno ugrožene pojedince i domaćinstva u Federaciji BiH

Na temelju članka 2. i 11. Poslovnika o radu Predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH, a u vezi sa člankom 34. Statuta Crvenog križa Federacije BiH, Predsjedništvo Crvenog križa Federacije BiH, na svojoj 12. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donijelo je Odluku o namjeni i raspodjeli paketa hrane i paketa higijene, te Odluku o namjeni i raspodjeli pelena za odrasle osobe.

Iz vlastitih sredstava, Crveni križ Federacije BiH nabavio je 970 paketa hrane, 970 paketa higijene, te 48 000 komada pelena za socijalno ugrožene pojedince i domaćinstva u Federaciji BiH. Vrijednost nabavljenih paketa je 37 859,59 KM dok je pelena 28 980 KM.

Utvrđuje se raspodjela humanitarnih roba, kako slijedi:

R.br. Kanton Paketi hrane Higijenski
paketi
Količina pelena
1. USK 100 100 4830
2. PŽ/K 45 45 1890
3. TK 120 1207830
4. ZDK 110 110 7230
5. BPK 45 45 1890
6. SBK/KSB 110 110 7230
7. HNK/Ž 70 70 5400
8. ZHŽ 40 40 2490
9. KS 100 100 5430
10. K10/HBŽ 60 60 3690
11. Rezerve 170 170
  UKUPNO 970 970 48 000

l

Organizacije Crvenog križa kantona u ovom mjesecu su preuzeli pakete i pelene (izuzev USK-a).

Distribuciju roba će izvršiti organizacije Crvenog križa općine/grada, najkasnije deset (10) dana po prijemu istih.

Obaveza je organizacija Crvenog križa općine/grada da, posredstvom CK kantona, Stručnoj službi dostave kopije spiskova korisnika i to najkasnije sedam (7) dana po distribuciji istih.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.