Programi

Programi Crvenog Križa Federacije Bosne i Hercegovine.

 

SOCIJALNO-HUMANITARNA DJELATNOST: Program kućne njege

Program kućne njege, briga za osobe treće dobi, je tradicionalna aktivnost koju CK realizira od svog nastanka. Imao je i drugih naziva, ali uvijek s istim ciljem – kontinuirana briga o starim osobama koje žive same i nemaju bližih srodnika. U arhivi postoje dokumenti o provedbi  Programa već od 1933. godine iz kojih je vidljivo da su aktivisti CK obavljali usluge uz angažiranost medicinskog osoblja, koje je finansirala vlada. Ova aktivnost nije prekidana ni tokom minulog rata u BiH.

U sadašnjem obliku Program kućne njege je 1996.god. uspostavljen na cijeloj teritoriji BiH, odnosno od januara 1996. god. u Federaciji BiH, a od decembra 1996. god u Republici Srpskoj. Program kućne njege je uspostavljen u svakom kantonu/ županiji i realizira se u 78 općinskih i u jednoj gradskoj organizaciji CK u Federaciji BiH.

Uz finansijsku podršku donatora, konstantnom edukacijom aktivista i volontera CK FBiH, posebno mladih, stvorena je jaka mreža ovog Programa koja vodi brigu za 10.000 socijalno najugroženijih osoba u BiH, starijih od 65 godina koje žive same, nemaju rođaka u mjestu u kojem žive i bližoj okolini, nepokretne su ili manje pokretne, primaju stalnu socijalnu pomoć ili su penzioneri sa minimalnim primanjima i ovise o tuđoj pomoći. Do 20 odsto korisnika mogu biti osobe mlađe od 65 godina, npr. osobe sa invaliditetom, ali uz  zadovoljenje ostalih kriterija.

Korisnicima PKNJ, osim posjeta i razgovora, pružaju se usluge njege, prijevoz do zdravstvenih ustanova, održavanje lične i higijene stana, kupovina prehrambenih i drugih namirnica, pomoć u pripremi hrane, dostava humanitarne pomoći i ogrijeva, plaćanje komunalnih i drugih računa, posredovanje u ostvarivanju prava iz PIO, te druga prava, sitne intervencije na elektro i vodovodnim instalacijama, krečenje stana i sl.

Volonteri Crvenog križa godišnje, u prosjeku, realiziraju oko 200.000 posjeta i pruže isti, a nerijetko i veći broj usluga za  4.400 stalnih i oko 600 povremenih korisnika.

 

BORBA PROTIV AIDS-a

Edukacija opće populacije o zdravlju u zajednici za specifične ciljne grupe tretira aktualne teme  koje se definiraju kroz strateško planiranje sukladno trenutnoj situaciji i potrebama. Tradicionalno se obilježavaju Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze (od 14. do 21. rujna) kada sve općinske organizacije CK tradicionalno provode javnu kampanju.Javna kampanja se provodi i u povodu Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a (01.XII). Namijenjena je općoj populaciji sa naglaskom na mlade. Mladi volonteri u Programu edukacije iz reproduktivnog zdravlja tokom kampanje daju svoj doprinos. U decembru/prosincu mladi peer edukatori u školama vrše prezentacije na temu HIV/AIDS- destigmatizacija i borba protiv diskriminacije inficiranih i oboljelih. 

 

OPASNOST OD MINA
Uz finansijsku  potporu MKCK, ovaj program Crveni križ FBiH provodi od 1996. godine. BiH je minama i NUS-om najzagađenija evropska zemlja, te ovaj program CK FBiH, kroz edukaciju, direktno utiče na spasavanje ljudskih života. Računa se da je nakon minulog rata u BiH na 10.000 registriranih minskih polja ostalo oko 600.000 mina i 220.000 neeksplodiranih ubojitih sredstava. Za deminiranje BiH bit će potrebno, ako se deminiranje nastavi ovim intenzitetom, 70 godina. Od kraja rata od mina i NUS-a je stradalo 1.625 osoba, od čega 465 smrtno, dok su ostali zadobili tjelesna oštećenja. Najbrojniji stradalnici neposredno prije rata bila su djeca, a statistički podaci govore da je sada trenutno najugroženija populacija muškaraca u dobi od 29-65 godina. Ovi alarmantni podaci kazuju da stanovništvo BiH mora naučiti živjeti sa minama, a sticanje znanja o ispravnom ponašanju jeste najbolji vid samozaštite, što je i glavni cilj ovog programa.

Kroz predavanja u školama, mjesnim zajednicama , kao i kroz razgovore sa stanovništvom u minama ugroženim područjima, za proteklih deset godina održano je 10.106 prezentacija kroz koje je prošlo 339.734 osobe, obavljena su  8773 individualna razgovora, te podijeljeno 50.267 komada propagandnog materijala. Za potrebe ovog programa štampan je i list “Lastavica” koji je u tiražu od 24.650 primjerka tokom dvije godine distribuiran u škole SBK/KSB i ZE-DO kantona. Ciljne grupe su prevashodno djeca, poljoprivrednici, lovci i robolovci, šumski radnici, povratnici. Na terenu ga provode instruktori, a svake godine se organiziraju takmičenja učenika na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou koje se održava u toku Nedjelje/ Tjedna “Upozoravanje na opasnost od mina” (od 03. do 12. 12.).

CK FBiH intenzivno surađuje sa ostalim institucijama i organizacijama nadležnim za proces deminiranja i upozoravanja na opasnost od mina ( BH MAC, Handicap International, LSN, Mercy Corps, NPA, SFOR, HELP, Civilna zaštita, HOPE-87, ITF, STOP MINE, te ministarstvima za kulturu i obrazovanje na svim nivoima vlasti) , a bogatim edukativno-promotivnim materijalom, pod generalnim sloganom “PREŽIVJELI STE RAT, PREŽIVITE I MIR” jača svijest stanovništva o opasnostima od  ove najopasnije zaostavštine rata u BiH.

 

SLUŽBA TRAŽENJA
Služba traženja CK FBiH, u suradnji sa DCK BiH i MKCK, tradicionalno obavlja  zaprimanje zahtjeva za traženje, prijem i distribuciju obiteljskih poruka i spajanje obitelji, uručuje pisma o zatvaranju slučaja, pruža psihosocijalnu pomoć obiteljima nestalih prilikom identifikacije.

Za vrijeme sukoba u BiH razmijenjeno je 18 milijuna obiteljskih poruka, te otvoreno 22.373 zahtjeva za traženje nestalih osoba, od čega je 12.987  još uvijek neriješenih.

Implementiran je Projekat “Knjiga fotografija” koja sadrži 1.111 fotografija vezano za 178 slučajeva.

Projekat prikupljanja ante mortem podataka (sve raspoložive informacije o nestaloj osobi u cilju lakše identifikacije) završen je krajem 2004. godine. Cilj projekta je doprinijeti procesu traženja nestalih kroz sistematsko prikupljanje ante mortem podataka za osobe nestale u sukobu u BiH. Ovaj projekat CK FBiH je implementirao u suradnji sa MKCK, DCK BiH i udruženjima obitelji nestalih osoba.

U suradnji sa DCK BiH, ova služba upućuje i zahtjeve radi provjere podataka o internaciji i zarobljeništvu tijekom II svjetskog rata. Služba traženja kontaktira i sa Službama traženja drugih nacionalnih društava, članica Pokreta CK i CP.

Služba traženja je važna karika u traženju nestalih osoba i partner je  vladinim institucijama u ovom procesu, Institutu za nestale osobe BiH i Federalnoj komisiji za traženje nestalih osoba.

Najveći broj zahtjeva za traženje i/ili izvještaj o smrti koje su porodice podnijele kod MKCK su za nestale osobe sa područja Srebrenice. Do sada je podnešeno 7639 zahtjeva od kojih je 3182 razrješeno, (3156 posmrtnih ostataka je predano porodici, a 26 osoba je pronađeno živo), dok se za 4457 još uvijek traga.

Služba traženja CK FBiH  svake godine aktivno učestvuje u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.