PRIZNANJA

 

JUBILARNA PRIZNANJA DODIJELJENA NA SVEČANOJ AKADEMIJI OBILJAŽAVANJA 100 GODINA HUMANOSTI U BiH

1. ADELA ŠKARO Tokom 20-to godišnjeg volonterskog rada u organizaciji Crvenog križa Tomislavgrad, Adela Škaro je doprinijela unaprijeđenju rada organizacije. Posebno, ulaganjem znanja, stručnih sposobnosti i osobnog rada dala je veliki doprinos na postizanju ciljeva i izvršavanju zadaća Crvenog križa, a posebno u oblasti socijalne djelatnosti. Kao jedna od predsjedavajućih/kopredsjedavajućih Predsjedništva značajan doprinos je dala na uspostavi Crvenog križa  u BiH ,a  od ustanova socijalne zaštite je nominirana za Ženu 2006.godine.


 

2. AJNIJA OMANIĆ Kroz višegodišnji dobrovoljni rad  aktivan doprinos razvoju i radu daje kao član Predsjedništva i kao predsjednik CK Kantona Sarajevo. Posebno značajan doprinos je dala u oblasti javnog zdravstvenog prosvjećivanja


 

3. ANĐELKA BEGIĆ Dugogodišnja tajnica Crvenog križa CK općine Posušje svakodnevno prati i provodi sve programske aktivnosti CK i daje maksimalan doprinos razvoju organizacije u zajednici za što je dobila i najveće Općinsko priznanje.


 

4. BRANKO LEKO – Aktualni je predsjednik Društva Crvenog križa BiH koji je u svom dugogodišnjem radu dao ogroman doprinos razvoju organizacije. Kao dobrovoljni davalac krvi, pod njegovim vođstvom i uz brojne volontere  organizacija Crvenog križa općine Posušje je prerasla iz jedne male i nerazvijene organizacije do vodeće u oblasti dobrovoljnog darivanja krvi.


 

5. FADIL JAHIĆ Kao učenik četvrtog razreda 1966 godine postaje volonter u CK Goražde. U radu organa i tijela CK Goražde, a kasnije CK FBiH učestvuje od 1984 godine. Od 1997 godine do danas obavlja dužnost predsjednika Skupštine CK FBiH. Veliki doprinos daje na animaciji dobrovoljnog davalaštva krvi .


 

6. FRANJO TOLIĆ Tokom svog višegodišnjeg rada prvo kao sekretar Crvenog krsta BiH 80-tih godina, a poslije kao prvi generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH i član organa i tijela u strukturi CK daje nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju rada organizacije Crvenog križa. Ulaganjem znanja, stručnih sposobnosti i ličnog rada doprinosi postizanju ciljeva i izvršavanju zadataka Crvenog križa.


 

7. HALID ALJIĆ Kao član Crvenog križa općine Živinice od 1978 pa do danas, sav svoj radni angažman je posvetio humanitarnom radu. Za svoj rad je nagrađivan više puta i nosilac je brojnih zahvalnica i priznanja.


 

8. HUSEIN KLIČIĆ – Kao dugogodišnji volonter doprinosi radu i unaprijeđenju organizacija Crvenog križa općine Cazin, USK, a jedan je i od sudionika na stvaranju organizacija Crvenog križa FBiH i Društva CK BiH. Obavljao je i dužnost kopredsjedavajućeg DCK BiH i aktuelni je predsjednik Skupštine DCK BiH


 

9. HUSNIJA IMAMOVIĆ – Član je Crvenog križa općine Gračanica od 1975 godine. Pored profesionalnog angažmana ističe se u svim aktivnostima, posebno u oblasti davalaštva krvi, jer je i sam davalac. Svesrdno se zalaže za razvoj organizacije, a angažovanjem velikog broja volontera daje ogroman doprinos zajednici.


 

10. IBRAHIM NURKIĆ Volonter je od 1978 godine i dobrovoljni je davalac krvi. Aktivan doprinos razvoju i radu daje kao član Predsjedništva, a potom i kao predsjednik CK Gračanica. Kao predsjednik CK tuzlanskog kantona i kao član Predsjedništva CK FBiH, ističe se posebno u aktivnostima na organizovanju i unaprijeđenju rada organizacija CK u strukturi.


 

11. JUSUF HONDO Tokom svog dugogodišnjeg volonterskog i profesionalnog rada daje svoj maksimalni doprinos na uspostavljanju unaprijeđenju rada organizacije Crvenog križa općine Konjic. Aktivni je sudionik uspostave Crvenog križa Federacije BiH.


 

12. MARIJAN LOVRINOVIĆ Rukovodeći organizacijom CK općine Novi Travnik doveo ju je na mjesto najorganiziranije i najefikasnije u SBK. Aktivni učesnik u stvaranju CK SBK čije je predsjednik, zatim CK FBiH i DCK BiH. Član je Predsjedništva CK FBiH i Skupštine DCK BiH.


 

13. MLADI CK OPĆINE ILIDŽA Mladi CK općine Ilidža svojim svakodnem radom i angažovanjem učestvuju u svim oblicima rada i djelovanja organizacije, a poseban uspjeh su postigli u oblasti edukacije iz prve pomoći, gdje su osvojili prva mjesta na takmičenjima od nivoa općine, preko kantona i Federacije do BiH, kao i do sada najbolji plasman predstavnika BiH na evropskom takmičenju(5.mjesto). Pored toga, svi su vrlo dobri odlični učenici.


 

14. MUHAREM KRDŽALIĆ Apsolutni je rekorder u dobrovoljnom darivanju krvi Posavske županije, koji je u kontinuitetu 128 puta darovao krv. Ovaj humanista je i aktivista Crvenog križa i predsjednik udruge DDK pri Crvenom križu općine Odžak.


 

15. PORODICA JURIĆ MARKA Marko Jurić je rođen 1937 godine u Zavidovićima. Radni vijek prvodi u „Krivaji“ Zavidovići do 1995. Kao aktivista i dobrovoljac uključuje se u rad CK Zavidovići. Od 1996-2008 godine aktivno učestvuje u radu tijela i organa CK. Dobrovoljni je davalac krvi. Tokom života krv je darovao 37 puta. Njegov humani gest prate sinovi Josip, Miro i Mario i unuka Sandra, odnosno svi članovi porodice su dobrovoljni davaoci krvi i učestvuju u aktivnostima Crvenog križa.


 

16. SADŽIDA RAŠIDAGIĆ Prva je predsjednica Crvenog križa Federacije BiH, a onbašala je i funkciju kopredsjedavajuće i člana Predsjedništva Društva CK BiH. Tokom svog dugogodišnjeg volonterskog rada daje svoj maksimalni doprinos na uspostavljanju unaprijeđenju rada organizacije.


 

17. SEAD HASIĆ Član je Crvenog križa od 1973 godine. Na samom početku svog profesionalnog djelovanja, prvo u Crvenom križu općine Tuzla, radi na afirmaciji organizacije, a kasnije svojim radom i zalaganjem daje puni doprinos na uspostavi i jačanju strukture Crvenog križa u BiH od općinskog, kantonalnog, federalnog do državnog nivoa. Aktuelni je potpredsjednik DCK BiH i član Predsjedništva CK FBiH. Autor je i koautor mnogih knjiga i priručnika. Za svoj rad dobio je nekoliko značajnih društvenih priznanja.


 

18. SELIM KURTALIĆ – Od 1969 godine do rata kao volonter i dobrovoljni davalac krvi aktivno sudjeluje u radu Crvenog križa Vogošća. Od 1992 ko profesionalac radi na realizaciji svih projekata i postavljenih ciljeva i zadataka od kojih se izdvaja rad i pomoć starim i iznemoglim osobama, brojne akcije DDK, edukacije iz oblasti zdravstva i učešće u akcijama pri na zbrinjavanju stanovništva. Njegov rad je prepoznat u zajednici i dobitnik je velikog broja priznanja i zahvalnica od kojih izdvajamo Spomen plaketu Grada Sarajeva i Plaketu „Humanista godine“ Općinskog vijeća Vogošća.


 

19. SENKA VUKOVIĆ Kroz svoj višegodišnji dobrovoljni rad ulažući svoja znanja i vještine daje maksimalan doprinos razvitku Crvenog križa Unsko-sanskog kantona.


 

20. STOJANKA MUTAPČIĆ Dugogodišnji je volonter Crvenog križa općine Novo Sarajevo. Po izbijanju ratnih sukoba stavlja se na raspolaganje kao kuhar, gdje aktivno djeluje i učestvuje u pokretanju kuhinje za pripremu toplih obroka. U martu 1996 nastavlja svoj angažman u CK N. Sarajevo, u pokretnoj kuhinji u teškim uslovima bez energenata i opreme učestvuje na organiziranju kuhinje, pripremi i podjeli toplih obroka za 350 građana. Stojanka je i aktivni i jedan od najvažnijih i najodgovornijih članova organizacije.


 

21. CRVENI KRIŽ OPĆINE BANOVIĆI Crveni križ općine Banovići na području općine Banovići djeluje još od 50-tih godina prošlog vijeka. Ova organizacija nesebičnim angažmanom svojih volotera, te nemjerljivo velikom količinom uručene humanitarne pomoći svoju nezamjenljivu ulogu u društvenoj zajednici Banovići istakla je posebno u ratnom i post ratnom periodu. U proteklih 10 godina CK Banovići je prerastao u pedagoško edukativnu ustanovu koja s ponosom može istaći da u odnosu na broj stanovnika ima najveći broj angažovanih volontera, posebno iz reda mladih. CK općine Banovići je organizacija koja doprinosi razvoju društvene zajednice i radi na jačanju partnerskih i prijateljskih veza između društvenih aktera u zajednici i šire.


 

22. CRVENI KRIŽ OPĆINE CAZIN Crveni križ općine Cazin provodi brojne aktivnosti koje su prepoznatljive u zajednici. Za svoj rad CK općine Cazin je primio niz društvenih priznanja od kojih se posebno ističe Plaketa općine Cazin.


 

23. CRVENI KRIŽ OPĆINE LIVNO Od svog osnivanja, 1920, Crveni križ općine Livno djeluje u okviru misije Crvenog križa i implementira različite projekte na zadovoljstvo korisnika. Tokom rata se iskazao na pomoći i zbrinjavanju prognanika na zadovoljavanju njihovih egzistencijalnih potreba. Danas slovi za najorganiziraniju u Kantonu 10/HBŽ.


 

24. CRVENI KRIŽ GRADA MOSTARA Ova organizacija je uz puni doprinos svojih uposlenika i volontera u radu i provođenju humanitarnih aktivnosti postala prepoznatljiva u zajednici. Posebnu pažnju posvećuje brizi o siromašnim kroz pripremu i distribuciju obroka u kuhinji CK.


 

25. CRVENI KRIŽ OPĆINE TUZLA Od samog postojanja ove organizacije 1912 godine pa do danas, punih 100 godina Crveni križ općine Tuzla radi i djeluje na polju očuvanja humanih odnosa među ljudima i zalaganju za pružanje pomoći svima kojima je ta pomoć potrebna. Uz podršku 12000 članova i volontera aktivnosti ove organizacije su vidljive kroz svakodnevan rad u oblastima zdravstvene, socijalne i edukativne djelatnosti. Nemoguće je nabrojati sva priznanja koja je Crveni križ Tuzla dobijao za svoj rad i doprinos humanitarno-socijalnom razvoju lokalne zajednice, čime je izgradio imidž i profilira kao jedna od vodećih organizacija u zajednici.


 

26. CRVENI KRIŽ OPĆINE ZENICA Crveni križ općine Zenica je osnovan 1931 godine. Tokom svih devet decenija, ova organizacija radi na principima CK realizirajući mnogobrojne aktivnosti u cilju poboljšanja zdravstvenog i socijalnog stanja stanovništva. Za svoj rad i doprinos u zajednici nagrađivana je nebrojeno puta od kojih se izdvaja priznanje Plaketa grada Zenica.


 

27. VLADA FEDERACIJE BIH U kontinuitetu finansijski podržava djelatnost Crvenog križa Federacije BiH, kako je to predviđeno i odredbama Zakona o Crvenom križu/krstu FBiH.

Izdvajanjem većih budžetskih sredstava u posljednje tri godine, stvorene su pretpostavke za podršku projektima organizacija Crvenog križa općina,grada i kantona, koji su usmjereni prema vulnerabilnim skupinama građana, posebno u segmentu socijalne zaštite, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obrazovanja.

Pored finansijske pomoći, Vlada Federacije BiH je u kreiranju zakonskih rješenja, uvažavala sugestije Crvenog križa Federacije BiH, posebno kod donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, Zakona o krvi i krvnim sastojcima, Zakona o pravima pacijenata, Zakona o igrama na sreću i Zakona o volontiranju.

Takođe, Vlada Federacije BiH je sjedištu Crvenog križa Federacije BiH, a potom i CK Kantona Sarajevo dodijelila na besplatno korištenje prostora u ulici Nedima Filipovića 9 i 11.


 

28. DELEGACIJA MEĐUNARODNOG KOMITETA CRVENOG KRIŽA/KRSTA U BIH MKCK u BiH već 20 godina pruža različite oblike pomoći strukturi Crvenog križa/krsta u Bosni i Hercegovini, a u posljednje vrijeme, posebno u izgradnji i jačanju unutrašnjih ljudskih, materijalnih i organizacionih kapaciteta kako bi postali samoodrživo Nacionalno društvo koje je spremno odgovoriti na potrebe građana unutar Bosne i Hercegovine, ali i potrebe urgentnog djelovanju van BiH u okviru Međunarodnog pokreta.. Pomoć Delegacije MKCK-a usmjerena je kroz programe  Službe traženja, Upozoravanje na opasnost od mina, Diseminacije, Promocija humanih vrijednosti i Međunarodnog humanitarnog prava. Nesporan je doprinost Delegacije ICRC-a i u promociji i jačanju imidža Crvenog križa/krsta BiH kod državnim institucija, građana i sveukupne društvene zajednice.


 

29. DELEGACIJA MEĐUNARODNE FEDERACIJE CRVENOG KRIŽA I CRVENOG POLUMJESECA U BIH Delegacija IFCR-a u BiH tokom proteklih godina značajno je, pomogla strukturu Crvenog krsta/križa u BiH u odgovoru na prirodne nesreće koje su zadesile veliki broj građana naše domovine. U okviru IFRC-a ostvarena je saradnja sa velikim brojem Nacionalnih društava.

Pored navedenog, Delegacija IFRC-a, pomaže i u oblasti razvoja kapaciteta ND, ali i projekte za manjinske Romske zajednice, stare osobe i edukaciju iz prve pomoći.


 

30. FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE – Prva državna institucija koja nas je kroz Zakon o zaštiti i sašavanju ljudi i materijalnih dobara priznala za istinskog partnera. Sporazumom o saradnji iz 2007 i Ugovorom o izvršavanju međusobnih prava i obaveza iz 2009.godine uspostavljeni partnerni odnosi u oblasti zaštite i spašavanja.

U toku 2010.godine, na temelju odluka Federalnog štaba civilne zaštite i Vlade Federacije BiH, izvršila djelimičnu nabavku sredstava i opreme za Službu zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH ( 5. terenskih vozila Lada Niva, 2.agregata i 78. vreća za spavanje ). Navedena sredstva su dodijeljena kantonalnim timovima zaštite i spašavanja. Ukupna vrijednost sredstava koja su u u fazi nabavke iznose oko 400.000 KM.


 

31.SEKCIJA DDK ELEKTROPRIVREDE BIH Izuzetan doprinos na animaciji i razvoju dobrovoljnog davalaštva krvi. Svojim internim aktima stvorili su finansijske i druge pretpostavke za uspješan rad Sekcija Termoelektrane Tuzla, Termoelektrane Kakanj i Hidroelektrane Jablanica i svim DDK-i osigurali plaćeno odsustvo sa posla za vrijeme darivanja krvi.


 

32. OPĆINA BIHAĆ Općina Bihać od 1992.godine kontinuirano daje doprinos u razvoju Crvenog križa općine Bihać. Poseban doprinos Općine se ogleda u financijskoj i drugoj vrsti podrške za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa. Općina Bihać Crveni križ općine Bihać prihvata kao partnera u rješavanju ključnih pitanja i problematike u svim oblastima života i djelovanja.


 

33. OPĆINA GORAŽDE Općina Goražde materijalno i financijski podržava rad Crvenog križa kontinuirano od njegovog formiranja, što je jedan od ključnih faktora u razvoju organizacije Crvenog križa. Općina Goražde posebno mjesto daje ulozi Crvenog križa kada je u pitanju djelovanje u slučaju prirodnih nesreća, što je potvrđeno posebno posljednjih godina.

 


 

PRIZNANJA Posthumno

34.AMIR HADŽIBEGOVIĆ –Tokom svog dugogodišnjeg rada u Crvenom križu Bugojno dao je svoj maksimalni doprinos na organiziranju pružanja pomoći stanovništvu, a posebno se istakao na implementaciji programa kućne njege za stare i nemoćne. Bio je prvi predsjednik Crvenog križa SBK i član Skupštine DCK BiH.


 

35. HUSEIN MURANOVIĆ 1931-2009. Od 1965(44.godine)je obavljao dužnost sekretara CK općine Zenica i za svoj doprinos u radu dobitnik je velikog broja najvećih priznanja Jugoslavije kao i Države BiH.


 

36. IBRAHIM ČAUŠEVIĆ 1933-2012. Od davne 1961 godine, je obavljao dužnost sekretara CK Goražde. Svoj cijeli životni vijek proveo je u Crvenom križu stalno radeći na izgradnji ljudskih i materijalnih kapaciteta. Zahvaljujući tim naporima ova organizacija je bila spremna i sposobna  da odgovori raznim izazovima u različitim vremenima. Uspješno je organizirao razne vrste edukacije posebno u oblasti zdravstvene djelatnosti te stalno radio na razvijanju i promociji DDK. Tokom rata je, radeći u gotovo nemogućim uslovima organizirao prihvat, smještaj i ishranu za hiljade izbjeglica. Nakon rata je naporno radio na uspostavljanju materijalnih i svih drugih pretpostavki za uspješan rad CK. Iza sebe je ostavio jednu od najrazvijenijih i najopremljenijih organizacija CK, osposobljenu da odgovori svim zadacima koji proističu iz mandata CK.


 

37. IBRAHIM JAKUPOVIĆ 1931-2005. Prvi predsjednik Skupštine USK. Član CK je bio od 1950 godine. Svoj najveći doprinos je dao tokom rata u Zagrebu prikupljajući i organizirajući dostavljanje pomoći za stanovništvo u BiH.


 

38.KEMAL DRNDADr. Kemal Drnda je ostavio neizbrisiv trag u radu organizacije posebno u oblasti edukacije prve pomoći. Autor je prvog priručnika u strukturi Crvenog križa FBiH koji se i danas koristi za edukaciju mladih iz ove oblasti.


 

39.MILJENKO VUKŠIĆ Dugogodišnji, prvo volonterski a potom i profesionalni angažman u Crvenom križu Ljubuški, posvetio je zbrinjavanju raseljenog i izbjeglog stanovništva, a potom i afirmaciji organizacije na nivou općine i Županije.


 

40.MUSTAFA ŠEHOVIĆ 1920- 2004. njegov rad u organizaciji Crvenog križa počinje još u studentsim danima. Dva mandata je bio predsjednik Crvenog križa općine Tuzla i predsjednik Glavnog odbora  Crvenog križa BiH, kao i delegat Skupštine Crvenog križa Jugoslavije. Nezamisliva je bila manifestacija „Nedjelja borbe protiv tuberkuloze“ bez prof.dr. Mustafe Šehovića. U svojih osam decenija života 60 godina je poklonio pozivu ljekara i humaniste organizacije Crvenog križa. Za svoj rad je dobio nekoliko značajnih društvenih priznanja među kojima je i najveće priznanje općine Tuzla – Tuzlanska plaketa sa zlatnim grbom. Odlukom Općinskog vijeća Tuzla Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja nosi ime Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja sa poliklinikom „Doktor Mustafa Šehović“.


 

41. NEZIRA ZEČEVIĆ 1951-2012.  Svoj cijeli radni vijek je provela u Crvenom križu. Ostaće zapamćena po svom izuzetno profesionalnom angažmanu u Stručnoj službi CK FBiH. Smrt ju je zadesila na mjestu Šefa finansijsko-računovodstvene službe. Svoje profesionalna i ljudska iskustva nesebično je prenosila na svoje prve saradnike, ali i kolege u cijeloj strukturi Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine.


 

42.SEAD JAŠAREVIĆ Kao sekretar, radio je na uspostavljanju i razvoju organizacije Crvenog križa Kantona Sarajevo. Svojim radom i zalaganjem nastojao je osigurati pomoć za stanovništvo Sarajeva, posebno se angažirajući na jačanju kapaciteta kuhinje Crvenog križa.


 

43. SEAD SMAILBEGOVIĆ 1934-2006. Kao veliki čovjek, humanista i prijatelj Sead Smailbegović je više od pola stoljeća proveo pomažući ljudima, dijeleći sa njima probleme, poteškoće, bolesti, strahove i neizvjesnosti. Kroz svoje humano djelovanje dao je ogroman doprinos u afirmaciji, njegovanju i zaštiti osnovnih ljudskih vrijednosti. Među sugrađanima, ali i ljudima širom BiH ostat će zapamćen kao veliki humanista i i čovjek otvorenog srca. Dobitnik je svih priznanja za humanost kojim se može odati zahvalnost čovjeku kakav je bio Sead Smailbegović.


 

ZAHVALNICE Posthumno

1. BRANKO VUKOJA Svojim angažmanom tokom rata u Crvenom križu Novo Sarajevo, a poslije u Stručnoj službi Crvenog križa FBiH obavljao je poslove Šefa Službe traženja dajući  doprinos na razvoju službe, prijemu i distribuciji porodičnih poruka, evidentiranju nestalih osoba i spajanju porodica.


 

2. DRINKA ŽULJ Dugogodišnji, prvo volonterski a potom i profesionalni angažman u Crvenom križu Kupres, posvećuje zbrinjavanju raseljenog i izbjeglog stanovništva, a kasnije radi na afirmaciji organizacije, a  posebno na edukaciji mladih u oblasti zdravstvenog prosvjećivanja.


 

3. HAJRUDIN HRENOVICA Kao predsjednik Ratnog predsjedništva Crvenog križa BiH svoj doprinos daje na afirmaciji organizacije i radu na zaštiti osnovnih ljudskih vrijednosti.


 

4. KRSTAN BIJELJAC 80-tih godina prošlog stoljeća obavljao je funkciju sekretara Republičkog odbora Crvenog krsta. Ostaje zapamćen po svom doprinosu i radu na jačanju organizacije CK u BiH.


 

5. LADISLAV SIGMUND Svojim angažmanom u Stručnoj službi Crvenog križa tokom rata na poslovima Šefa Službe traženja dao je svoj puni doprinos na razvoju službe, prijemu i distribuciji porodičnih poruka, evidentiranju nestalih osoba i spajanju porodica.


 

6. MEHMEDALIJA VRUČAK 1936 – 2010. Kao aktivista i dugogodišnji sekretar Crvenog križa Olovo bio je čovjek i  humanista dobrovoljac u svim vidovima organiziranja. Poštivajući načelo nepristrasnosti pružao je pomoć svima kojima je bila potrebna.


 

7. MIHOVIL MARIČEVIĆ 1933-2001. Tokom svog dugogodišnjeg volonterskog rada u Crvenom križu Tuzla dao je svoj maksimalni doprinos na organiziranju pružanja pomoći stanovništvu, a posebno se istakao na implementaciji programa kućne njege za stare i nemoćne. Kao član općinskog Predsjedništva bio je i član Predsjedništva Crvenog križa BiH. Za svoj rad je dobio nekoliko značajnih društvenih priznanja među kojima i najveće priznanje Općine Tuzla, „Tuzlanska plaketa sa zlatnim grbom“.


 

8. ROSA TORBICA80-tih godina prošlog stoljeća obavljala je funkciju predsjednice Republičkog odbora Crvenog krsta. Obavljajući ovu funkciju ostavila je traga u  borbi na zaštiti ljudskih vrijednosti.


 

9. SEJFO SIJERČIĆ 1939-2005. Sejfo Sijerčić je dao neizbrisiv pečat imidžu i značaju organizacije CK na svim nivoima. U svom humanom djelovanju ostavio je dubok trag radeći kao volonter 40 godina. U više navrata bioje predsjednik organizacije i član Predsjedništva Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo. Njegov nesebičan rad i angažman je posebno bio vidljiv tokom rata kada je vrlo često pomažući građanima bio izložen velikom riziku i za svoj život jer je dolazio i odlazio u visoko rizična područja, a sve u cilju pomoći najugroženijim kategorajama građana.


 

10. SENAT UZUNOVIĆ Svojim angažmanom tokom rata u kuhinji Crvenog križa, a poslije u Stručnoj službi Crvenog križa FBiH daje doprinos na realizaciji svakodnevnih aktivnosti i zadataka Crvenog križa. Kao humanista i čovjek bio je omiljen kod omladine i kolega. Smrt ga je zadesila na poslovima logističara u Stručnoj službi.


 

11. STIPO ŠANTIĆ Svoj cijeli profesionalni angažman proveo je u Crvenom križu općine Busovača. Posebno je bio posvećen zbrinjavanju raseljenog i izbjeglog stanovništva, a kasnije na afirmaciji organizacije. Bio je omiljen među kolegama. Volonterski je obavljao i dužnost tajnika Crvenog križa SBK.


 

12. ŠUKRIJA VODOPIĆ Svoj životni vijek je posvetio Crvenom križu, a kao prvi sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo radio je na uspostavi i funkcioniranju organizacije.


 

13. VLADIMIR ANĐELIĆ 1959-2005. Vladimir Anđelić je bio dugogodišnji aktivista CK Novo Sarajevo. Bio je dobrovoljni davalac krvi i obavljao je funkciju zamjenika predsjednika te poslove izvršioca u Službi traženja. Teško ranjen prilikom dostave porodičnih poruka, liječenje nastavlja u Splitu ali se već 1994 vraća u CK N. Sarajevo gdje nastavlja obavljati svoje humane zadatke.


 

ZAHVALNICE

14.ASIM HASURDŽIĆ Od vremena aktivnog člana Ratnog predsjedništva Crvenog križa BiH do poslijeratnog angažmana u radnim tijelima Crvenog križa FBiH daje svoj puni doprinos u radu i razvoju  organizacije.


 

15.ENVER TUKIĆ Predsjednik je Sekcije DDK  i član Predsjedništva u Crvenom križu općine Kakanj, te zastupnik u Skupštini Crvenog križa Federacije BiH. Dobitnik je najvišeg priznanja Crvenog križa Federacije BiH, Zlatni znak, za višestruko darivanje krvi (150). Svojim aktivnostima „oživio“ je rad i djelovanje Crvenog križa općine Kakanj, ne samo u oblasti DDK, nego i na polju promocije DDK u cijeloj Federaciji i kod državnih i društvenih institucija istaknutih javnih i društvenih ličnostu, čime je dao doprinos sveukupnom napretku i razvoju dobrovoljnog davalaštva krvi i Crvenog križa .


 

16.FRANJO RATKIĆ Od 1993 volonter u CK Široki Brijeg, davalac je krvi. Radi na animaciji darivanja krvi, organizira akcije i pomaže u radu na promociji davalaštva i organizacije CK uopće.


 

17.HAJRUDIN MUHAMEDAGIĆ Poseban doprinos je dao na organizovanje Službe traženja Crvenog križa općine Velika Kladuša kroz koju je prošlo na stotine hiljada porodičnih poruka. Zavidni rezultati su postignuti na organizaciji rada i provođenju programskih aktivnosti u ratnom i poratnom periodu.


 

18. IBRAHIM DROPIĆ Na dužnost sekretara organizacije Crvenog križa općine Sapna stupa 2004.godine od kada počinje vidljiv napredak organizacije. Svojim doprinosom i ličnim zalaganjem iz godine u godinu rezultati rada u svim oblastima djelovanja postaju sve značajniji i bolji.


 

19. KARMELA SKOKO Dugogodišnji, prvo volonterski a potom i profesionalni angažman u Crvenom križu Široki Brijeg, posvećuje zbrinjavanju raseljenog i izbjeglog stanovništva, a kasnije radi na afirmaciji organizacije posebno u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi.


 

20.MARINKO ŠIMUNOVIĆ Obavljajući funkciju glavnog tajnika Crvenog križa Federacije BiH značajan doprinos daje na razvoju Crvenog križa FBiH te kroz rukovodna i upravljačka tijela daje doprinos na uspostavi Društva CK BiH.


 

21.MEHMED HODŽIĆ Od 1992 godine prvo kao član Crvenog križa Doboj Istok, a kasnije i kao sekretar organizacije ulaže maksimalan rad i daje lični doprinos na realizaciji svih zadataka i aktivnosti Crvenog križa.


 

22. MUNEVERA ZOLJ Dugogodišnji je volonter CK N. Sarajevo. Po izbijanju ratnih sukoba u okupiranim naseljima stavlja se na raspolaganje kao kuhar, gdje aktivno djeluje i učestvuje u pokretanju kuhinje za pripremu toplih obroka. Po reintegraciji nastavlja svoj humanitarni angažman i u pokretnoj kuhinji učestvuje na organiziranju kuhinje, pripremi i podjeli toplih obroka za građane. I danas je aktivni i jedan od najvažnijih i najodgovornijih članova organizacije.


 

23.NIHAD ŠAKUŠIĆ Svoj aktivni doprinos u radu daje u oblasti promocije davalaštva krvi. Na čelu sekcije DDK „Fortuna“ Gračanica postiže zavidne rezultate na animaciji i povećanju broja davalaca, a samim tim i povećanje broja darovanih jedinica krvi. I sam je davalac, a krv je do sada darovao 96 puta.


 

24.PERO BUTIGAN Obavljajući funkciju sekretara Crvenog krsta BiH u ratnom periodu radio je na uspostavljanju kontinuiranog rada organizacije i postizanju ciljeva i izvršavanju zadataka Crvenog križa, posebno nastojeći osigurati neophodnu pomoć stanovništvu BiH.


 

25.RUZMIR HAMIDOVIĆ Član Crvenog križa od 1966.godine i aktivno sudjeluje u organiziranju akcija za pomoć stanovništvu općine Gradačac. Višestruki je davalac krvi. Svojim idejama i ličnim angažmanom doprinosi razvoju organizacije za što je više puta nagrađivan.


 

26.SELIM BEŠLAGIĆ Dugogodišnji je volonter Crvenog križa. Obavljajući funkciju Načelnika općine Tuzla dao je  značajnu podršku radu i afirmaciji Crvenog križa općine Tuzla.

Kao zastupnik u Parlamentu BiH značajan doprinos dao u kreiranju Zakna o sigurnosti prometa na cestama kojim je Crveni križ dobio ekskluzivno pravo na edukaciju vozača motornih vozila iz prve pomoći.


 

27. SENADA KICOKao sekretar CK općine D. Vakuf svakodnevno prati i provodi sve programske aktivnosti CK i doprinosi razvoju organizacije u zajednici.


 

28. SPOMENKA MIČIĆ Dugogodišnji je volonter Crvenog križa. Obavljajući funkciju Podpredsjednice Federacije BiH i zastupnice u Parlamentu FBiH dala je značajan doprinos u budžetskom pozicioniranju Crvenog križa Federacije BiH.


 

29. STJEPAN VIDOVIĆ U Crvenom križu općine Livno radi od 1992 godine. Kao dugogodišnji aktivni član volonterski obavlja dužnost tajnika CK HBŽ-e. Posebno značajan doprinos daje u razvoju Službe traženja kroz Stalni tim na nivou DCK BiH.


 

30.SUAD ZELENTUNOVIĆ Član je Crvenog križa općine Gračanica od 1986 godine. Kao volonter, poseban doprinos daje kroz edukaciju stanovništva i omladine u oblasti zdravstvenog prosvjećivanja, te edukaciji mladih u oblasti prve pomoći.


 

31. SULEJMAN KAHVEDŽIĆ Aktivan je član Crvenog križa 25 godina, član je Predsjedništva CK D. Vakuf. Aktivno je uključen u rad kroz sve programske aktivnosti, a najviše kroz programe socijalnog karaktera. Kao zaslužni aktivista nosilac je priznanja općine D. Vakuf .


 

32.SVETISLAV KULJANIN Rođen je 1950 godine.Već je tokom svog školovanja bio uključen u rad Crvenog križa. U svom dugogodišnjem volonterskom djelovanju učestvovao je u svim programskim aktivnostima i radio na stalnom jačanju organizacije CK Ilidža.


 

33.ŠIMO DOMINKOVIĆ Tokom proteklih 20 godina, a i danas aktivno sudjeluje u radu Crvenog križa, kako svoje organizacije u Orašju, tako i na svim razinama upravljanja od županijskog, Federalnog do Državnog nivoa.


 

34. ZDENKO BENKOVIĆ Rođen je 1960.g.  Njegov volonterski humanitarni rad i dobrovoljno darivanje krvi datira još iz srednje škole. Na čelu je jedne od najboljih sekcija dobrovoljnih davalaca krvi u Tuzlanskom kantonu. Volonter je i humanitarac u Crvenom križ općine Tuzla. Tradiciju darivanja krvi prenio je i na svog sina. Za svoj društveni angažman dobitnik je najvećih priznanja Crvenog križa općine Tuzla i Crvenog križa Federacije BiH.


 

35.CRVENI KRIŽ OPĆINE GRADAČAC Crveni križ općine Gradačac je osnovan 1945. godine. Posebnu ulogu je imao tokom rata u BiH na zbrinjavanju raseljenog stanovništva. I nakon rata CK Gradačac postaje prepoznatljiv po svom radu o čemu svjedoče brojni članci o radu i djelovanju ove organizacije. Veliki broj mladih humanista i volontera se danas nalazi u redovima CK Gradačac gdje predano obavljaju sve postavljene zadatke.


 

36.CRVENI KRIŽ OPĆINE ŽIVINICE CK općine Živinice djeluje od 1946 godine. Od nastanka do danas nosilac je velikog broja priznanja. Trenutno je jedna od najuspješnijih organizacija na području tuzlanskog kantona. Uz  brojno članstvo od 4.000 mladih 500 odraslih i 85 aktivnih volontera, doprinose u radu i realizaciji svih aktivnosti Crvenog križa u zajednici.


 

37.KLUB VOLONTERA CRVENOG KRIŽA OPĆINE MAGLAJ Klub je osnovan 1997 godine. Svi članovi kluba uspješno rade na planiranju i realizaciji aktivnosti Crvenog križa, U proteklom periodu uspješno su realizirali više projekata među kojima se izdvajaju program kućne njege i pomoć u kući. Radom i zalaganjem svih članova kluba CK Maglaj ova organizacija dae puni doprinos zajednici na polju socijalno – humanitarnog rada.


 

38. CRVENI KRIŽ ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona osnovan je 1996 godine. Odmah po formiranju, a nastavljajući kontinuitet aktivnosti na organiziranju dobrovoljnog davalaštva krvi, pokreće aktivnosti na animaciji davalaštva, edukaciji i kontinuiranom organiziranju akcija DDK.  Iz godine u godinu rezultati rada u svim oblastima djelovanja postaju sve značajniji i bolji.


 

39. CRVENI KRIŽ OPĆINE TEŠANJ CK Tešanj je osnovan 1949 godine i od tada do danas ostaje prepoznatljiv na polju zdravstveno-socijalne djelatnosti. Tokom rata obezbjeđivao je smještaj za veliki broj izbjeglica, vršio sanaciju kuća, vršio prijem i slanje porodičnih poruka. CK je imao veliki udio u formiranju bolnica i ambulanti preko kojih je stanovništvu podijeljeno na hiljade lijekova. Velika pažnja se posvećivala mladim generacijama o čemu svjedoči Prva škola Crvenog križa regije Doboj 1984. CK je učesnik pokaznih vježbi iz prve pomći, učesnik u spašavanju stanovništva od elementarnih i drugih nepogoda. Organizira aktivnosti na edukaciji mladih iz oblasti reproduktivnog zdravlja i DDK. Za svoj rad ova organizacija je dobitnik velikog broja priznanja kao što su Povelja CK Jugoslavije, Povelju općine Tešanj i Jubilarnog priznanja CK BiH.


 

40.  CK OPĆINE D. VAKUF „SEKCIJA DDK“ Od prve poslijeratne registracije CK općine D. Vakuf, unutar organizacije, formirana je i sekcija DDK. Sekcija broji 149 davalaca, koji osim što redovnim darivanjem krvi učestvuju u akcijama permanentno radena promovisanju davalaštva i podmlađivanju sekcije. Mnogi višestruki davaoci su nosioci priznanja CK FBiH i općinskog vijeća D. Vakuf.


 

41. CRVENI KRŽ OPĆINE TOMISLAVGRAD CK općine Tomislavgrad utemeljen je 1948 godine. Posebno aktivan i istaknut rad bilježi posljednjih 20 godina. Tokom rata aktivno je djelovao na prihvatu izbjeglica, prognanika i raseljenih osoba, na traženju nestalih osoba, razmjeni porodičnih poruka te spajanju članova obitelji. Rad organizacije je prepoznatljiv posebno u oblasti DDK gdje ostvaruje posebno dobre rezultate, zatim u oblasti zdravstvene i socijalne djelatnosti.


 

42. OPĆINA ČAPLJINA Općina Čapljina daje nesebičan doprinos razvoju i unaprijeđenju rada organizacije Crvenog križa od financijske potpore do potpore u svim aktivnostima.


 

43. OPĆINA GRUDE Općina Grude financijski kontinuirano pomaže rad Crvenog križa općine Grude kojas je posebno značajna  u akcijama DDK, druženjima davalaca i natjecanju iz prve pomoći.


 

44. PARLAMENT FEDERACIJE BIH Kontinuirana sistemska podrška misiji i zadacima Crvenog križa, kroz donošenje Zakona o Crvenom križu Federacije BiH i drugih zakonskih i podzakonskih propisa.


 

45.FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ove organizacije i institucije su partneri Crvenom križu Federacije BiH, sa kojima je ostvarena značajna suradnja

Uz pomoć i podršku ovih organizacija i institucija uspješno su realizirane programski aktivnosti u svim oblastima rada i djelovanja Crvenog križa, posebno na osiguranju humanitarne pomoći za stanovništvo.


 

46.                         FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA


 

47.                         FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE


 

48.                         FEDERALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE


 

49.                         ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I REOSIGURANJE FBIH


 

 

50.                         ŠVICARSKI CRVENI KRIŽ


 

51.                         ITALIJANSKI CRVENI KRIŽ


 

52.                         CRVENI POLUMJESEC UAE


 

53.                         ŠPANSKI CRVENI KRIŽ


 

54.                         NORVEŠKI CRVENI KRIŽ


 

55.                         NJEMAČKI CRVENI KRIŽ


 

56.                         CRVENI POLUMJESEC TURSKE


 

57.                         DANSKI CRVENI KRIŽ


 

58.                         DRUŠTVO CRVENOG KRSTA/KRIŽA BIH


 

59.


 

60.                         BH MAC


 

61.                         INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BIH


 

62.                         USAID


 

63.                         UNDP


 

64.                         BBI CENTAR SARAJEVO


 

MEDIJI

65.                         NTV HAYAT


 

66.                         RADIO „M“


 

67.                         RSG


 

68.                         RTV BIH


 

69.                         RTV FEDERACIJE BIH


 

70.                         TV 1


 

71.                         TV SARAJEVO


 

72.                         FENA


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.