Poziv za prijem volontera u Stručnu službu Crvenog križa Federacije BiH

Na osnovu člana 3.b) i člana 6.st.2.c) i st.3. Zakona o volontiranju Federacije BiH (Službene novine FBiH, br.110 od 21.12.2012.g.) i Odluke o raspisivanju Poziva za prijem volontera u Stručnu službu Crvenog križa Federacije BiH, broj:__02-02-1-391_/20od 13.08.2020. godine, Crveni križ Federacije BiH raspisuje POZIV za prijem volontera u Stručnu službu Crvenog križa Federacije BiH.

Glavni ured Sarajevo –  1 volonter 

–        1 (jedan) volonter sa završenom najmanje SSS

Uslovi:

  • da je volonter Crvenog križa
  • SSS stepen srednje stručne spreme (najmanje)
  • da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne Službe za zapošljavanje  ili da ima status studenta
  • najmanje jednu godinu dugoročnog, odnosno kontinuiranog volontiranja u strukturi Crvenog križa Federacije BiH na poslovima izrade i realizacije projekata, administracije, koordinacije rada volontera i aktivnosti Crvenog križa

Vještine i kompetencije:

  • da poznaje rad na računaru
  • da je učestvovao u kreiranju i realizaciji projekata
  • da je učestvovao u planiranju, realizaciji i koordinaciji aktivnosti Crvenog križa
  • da se susretao sa administracijskim poslovima

Spisak potrebnih dokumenta (skenirani originalni dokumenti):

1. Prijava na Poziv na za to predviđenom obrascu

2. Skenirana članska knjižica sa dokazom o uplaćenoj članarini za tekuću godinu

3. Diploma o stečenoj stručnoj spremni

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca)

5.Uvjerenje   nadležne   Službe   za   zapošljavanje   da   se   kandidat   nalazi   na 

  evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od tri mjeseca) ili potvrda o statusu studenta

6. CV – sa istaknutim volonterskim aktivnostima u Crvenom križu

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija, koja će obaviti i intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tražene Pozivom, nakon čega će utvrditi rang listu kandidata.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti pismeno obavješteni.

Nakon provedenog postupka ovog poziva, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH će donijeti Odluku o prijemu volontera, sa kojim će se zaključiti Ugovor o obavljanju dugoročnog volontiranja. 

Prava i obaveze volontera po osnovu volonterskog rada propisana su u članu 23. i 24. Zakona o volontiranju FBiH (Službene novine FBiH, broj:110/12 ).

Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave poziva na službenoj web stranici Crvenog križa Federacije BiH (www.ckfbih.ba) putem  e-maila: sjediste@ckfbih.ba uz naznaku: Prijava za volontera u Stručnoj službi Crvenog križa Federacije BiH.

Dostavljena dokumentacija ne podliježe obavezi vraćanja, uz napomenu da je kandidatima dopušteno zatražiti povrat iste nakon okončanja procedure za izbor.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.