Oglas za prijem u radni odnos -Asistent/ica u Službi traženja u Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Društvo Crvenog križa/krsta BiH objavilo je oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto asistent/ica u Službi traženja u Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Poslovi asistenta u Službi traženja, pored uobičajenih, podrazumijevaju sljedeće obaveze i odgovornosti:

 • Izvršavanje poslova administracije slučajeva Obnavljanja porodičnih veza (u daljem tekstu: OPV) i podataka u skladu s dobivenim smjernicama za OPV i radnim postupcima, elektronski i arhivski
 • Primjena izuzetno visokog standarda tačnosti pri svakom unosu podataka, te ažuriranje procedura za unos podataka, uz superviziju šefa Službe traženja 
 • Metodičan i blagovremen unos podataka u elektronsku bazu podataka
 • Pažljiva provjera obrazaca prije unosa podataka i ažuriranje obrazaca, u skladu s potrebama, uz superviziju šefa Službe traženja
 • Osiguravanje statističkih podataka o provedenim aktivnostima i uslugama OPV-a koje su pružene korisnicima, te slučajeva, na svim nivoima DCKBiH, po potrebi
 • Postupanje u skladu s drugim instrukcijama šefa ST DCKBiH, po potrebi
 • Saopćavanje složenih problema šefu ST DCKBiH radi dobivanja uputstava
 • Praćenje individualnih slučajeva i službena prepiska unutar mreže DCKBiH
 • Poštovanje principa povjerljivosti i zaštite podataka
 • Postupanje u skladu s Osnovnim principima Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca

Pored opštih uslova neophodni su i sljedeći posebni uslovi:

 • SSS društvenog smjera
 • Tri godine radnog iskustva u struci
 • odlično poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru i rada sa elektronskim bazama podataka
 • senzibilitet za rad sa osobama koje imaju nestale članove porodice ili žele da obnove porodične veze prekinute usljed prirodnih i/ili ljudskim faktorom izazvanih katastrofa, ratova ili drugih hitnih situacija koje zahtijevaju humanitarni odgovor
 • poznavanje zakona o zaštiti podataka i razumijevanje pravila povjerljivosti rada i podataka Službe traženja
 • iskustvo i razumijevanje administrativnih procedura za obradu slučajeva
 • razvijene komunikacijske vještine, kako pismene tako i usmene
 • inicijativu i sposobnost rješavanja problema
 • umješnost u pregovaranju s raznim partnerima
 • sposobnost za timski rad
 • spremnost za rad u svim dijelovima BiH i periodične odlaske na teren/putovanja (u trajanju od jednog do više radnih dana) izvan mjesta stanovanja i u zemlje u regionu
 • poželjno poznavanje pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i volonterski rad kroz strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Potrebni dokumenti (po zasnivanju radnog odnosa):

I Ovjerene kopije:

 • diploma SSS društvenog smjera;
 • uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
 • potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
 • dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru;
 • uvjerenje o poznavanju engleskog jezika; 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

II Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.
 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
 • U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
 • Za sve dodatne informacije kontaktirati Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na telefon broj  033/263-925

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

 • Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.
 • Izabrani kandidat dužan je Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.
 • Svi prijavljeni kandidati, koji imaju uredne prijave,  biće pozvani na javni ispit pred Komisijom Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Ispit će biti iz oblasti djelokruga rada Službe traženja kao i iz osnovnih elemenata Pokreta Crvenog krsta/križa.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 01.08.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Ul. Kranjčevićeva 2

71 000 Sarajevo

  „Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta: Asistent u Službi traženja”

ili putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS”.

Lokacija: Sarajevo

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 17.07.2019.

Trajanje oglasa: 15 dana (ističe 01.08.2019. )

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.