Održana 5. sjednica Predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH

U hotelu Rostovo, općina Bugojno, održana je 5. sjednica VI saziva Predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH.

Neki od glavnih zaključaka su:

 

 • Predsjedništvo podržava aktivnosti koje su Stručna služba na čelu sa sekretarom, Crveni križ USK, Crveni križ Grada Bihaća i Crveni križ Grada Mostara poduzimali i poduzimaju po pitanju zbrinjavanja migranata.
 • Crveni križ u okviru svog mandata treba da ima lidersku ulogu u cjelokupnom procesu zbrinjavanja migranata.
 • Od DCK BiH se traži da hitna implementacija dodijeljenih novčanih sredstava od strane Vijeća ministara BiH kao pomoć radi osiguranja potreba migranata.
 • Zadužuje se Stručna služba da Vladi Federacije BiH i Federalnom operativnom štabu za pitanje migracija uputi zahtjev za izdvajanje novčanih sredstava za operativne troškove koje Crveni križ Federacije BiH ima u procesu humanitarnog zbrinjavanja migranata, kao i zahtjev za plaćanje carinskih troškova nastalih prilikom uvoza humanitarnih roba koje je donirao Crveni križ Regije Lombardija (Italijanski Crveni križ). Također uputiti zahtjev sa molbom za odobravanje i dodjelu određenih količina potrebnih roba iz Robnih rezervi Federacije BiH.

 

 

 • Predsjedništvo će shodno zaključku sa 2. sjednice Predsjedništva održane 15.02.2018. godine, a pozivajući se na odredbe Statuta Crvenog križa Federacije BiH i Zakona o udrugama i fondacijama FBiH, pismeno zatražiti od nadležnih kantonalnih ministarstava pravde dokaze o statusu svih organizacija Crvenog križa u K10/HBŽ i ZHŽ.

 

 

 • Donosi se Odluka o namjeni i raspodjeli pelena za odrasle osobe (u ukupnoj količini od 48.000 komada) koje je iz svojih sredstava obezbijedio Crveni križ Federacije BiH.

 

 

 • Donosi se Odluka o dodjeli priznanja višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi

 

 

 • Usvaja se Pravilnik o certificiranju predavača instruktora-ljekara i volontera u oblasti osposobljavanja i edukacije iz pružanja prve pomoći

 

 • Na osnovu urađene analize o DDK, konstatuje se da dio strukture Crvenog križa FBiH nije dostavio tražene podatke na utvrđenim obrascima tako da su podaci nejasni, konfuzni. Neophodno je obratiti posebnu pažnju na način evidentiranja podataka, obzirom da dolazi do značajnih razlika u podacima FZZTM i organizacija Crvenog križa.
 • Pozivaju se organizacije Crvenog križa dostave dopunu podataka kako bi se mogla sačiniti valjana analiza.
 • Sve organizacije u strukturi Crvenog križa Federacije BiH moraju se značajnije posvetiti programu DDK, te intenziviranju animacije i regrutacije DDK, jer je po, do sada, dostupnim podacima vidljivo da osnovu dobrovoljnih davalaca krvi čine porodični davaoci.
 • Neophodno je težiti smanjenju broja ciljanih porodičnih davanja, te insistirati kod FBiH da poštuje odredbe Zakona o krvi i krvnim sastojcima, naročito po pitanju razmjene krvi.
 • Organizacije Crvenog križa sa malim brojem organiziranih akcija u odnosu na broj stanovnika moraju težiti povećanju broja organiziranih akcija u odnosu na predhodnu godinu.
 • Nephodno je insistirati na jedinstvenom djelovanju po pitanju dobrovoljnog davalaštva krvi sa transfuzijskim službama i Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH.

 

Jednoglasno su usvojene informacije o aktivnostima sprovedenim u Nedjelji/Tjednu Crvenog križa, Federalnom natjecanju ekipa prve pomoći, Svjetskom danu borbe protiv pušenja, Održanoj radionici za diseminatore, te informacija o učešću predstavnika Crvenog križa FBiH u Solferinu.

Također su podržane inicijative za potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Crvenim križem Regije Lombardija (Crveni križ Italije) i inicijativa za dodjelu počasnog zvanja CK FBiH g. Ibrahimu Malla (Podržava se inicijativa za dodjelu počasnog zvanja prijatelj i promotor (ambasador) Crvenog križa Federacije BiH g. Ibrahimu Malla).

Predsjedništvo je, na svojoj sjednici, prihvatilo i podržalo:

 

 • Plan obilježavanja Svjetskog dana mladih (12.08.)
 • Zaključke sa skype sjednice Predsjedništva mladih po pitanju održavanja Kampa mladih Društva Crvenog krsta/križa BiH (10-14.08.)
 • Plan obilježavanja Svjetskog humanitarnog dana (19.08.)
 • Plan obilježavanja Svjetskog dana nestalih osoba (31.08.)
 • Plan održavanja Tematske konferencije Crvenog križa Federacije BiH

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.