Održan prvi sastanak Inicijativnog odbora za osnivanje Krovnog udruženja pacijenata FBiH

U Sarajevu je na inicijativu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i suorganizaciji Udruženja za razvoj društva “Kap” održan prvi sastanak Inicijativnog odbora za osnivanje Krovnog udruženja pacijenata FBiH. Na sastanku je bilo govora o svrsi i ciljevima rada Krovnog udruženja pacijenata, konkretnim koracima ka osnivanju Krovnog udruženja pacijenata i načinu na koji će funkcionirati te daljnjim koracima i raspodjeli zaduženja.

“Osnivač AKAZ-a je Federacija BiH, i kao vladina agencija smtralmo prirodnim saradnju sa nevladinim sektorom, a posebno sa udruženjima koja okupljaju pacijente. Naš osnovni posao je kvalitet u zdravstvu i njegovo poboljšanje, naši alati za to su naši standardi, a pacijenti kao fokus rada su veoma bitan akter u poboljšanju naših alata kako bi i sav ostali posao mogao biti bolji, kvalitetniji i kako bismo kroz dvosmjernu komunikaciju zajedno radili na poboljšanju”, kazao je u pozdravoj riječi direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo nakon čega je uslijedio radni dio sastanka.

Definirano je da se u misiju budućeg Krovnog udruženja unesu politika zaštite prava svih pacijenata i grupa te nadzor provedbe Zakona, i ispunjavanja obaveze zaštite prava pracijenata kao jedno od primarnih zaduženja Krovnog udruženja pacijenata. Među zadacima bi bili i obezbjeđenje ispunjavanja načela jednakog pristupa i korištenja prava na zdravstvenu zaštitu za sve pacijente na cijelom teritoriju FBiH podsticanjem nosilaca odgovornosti na sveobuhvatno izvršenje vlastitog mandata uz participaciju u Zdravstvenim vijećima na svim nivoima vlasti kao i participacija u donošenju odluka sudjelovanjem u Upravnim vijećima javnih zdravstvenih ustanova.

Praćenje listi čekanja i esencijalnih listi također bi bio jedan od zadataka kao i prikupljanje relevantnih informacija, statističkih podataka i ukrštanje postojećih baza podataka, stimuliranje i podsticanje izrade unificirane baze podataka pacijenata te izvještavanje članstva i javnosti o stanju prava pacijenata.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.