Održan Koordinacijski sastanak sekretara/tajnika kantonalnih/županijskih organizacija Crvenog križa

U sjedištu Crvenog križa Federacije BiH, 08.02.2017.godine, održan je Koordinacijski sastanak sekretara/tajnika kantonalnih organizacija Crvenog križa.

Sastanku se odazvalo sedam sekretara/tajnika i predsjednik Crvenog križa ZHŽ, dok istome nisu prisustvovali tajnici/sekretari iz Crvenog križa PŽ i ZDK-a.

Prvi zaključak odnosio se na blagovremenu izradu Godišnjih izvještaja o radu koji su izuzetno važni za predstavljanje rezultata rada u svim organizacijama Crvenog križa.

U cilju usklađivanja plana aktivnosti na svim nivoima organizovanja, sekretari organizacija Crvenog križa kantona su se upoznali sa Planom aktivnosti za 2017. godinu i kalendarom obilježavanja najznačajnijih datuma.

S obzirom na to da se u 2017. godini  obilježava jubilej 20. godina rada i djelovanja Crvenog križa Federacije BiH i 105. godina Crvenog križa u BiH, inicirana je izrada detaljnog  programa obiježavanja na svim nivoima organizovanja.

Kako je na sjednici Skupštine Crvenog križa Federacije BiH usvojena Strategija 2017-2021. uz obavezu izrade Akcionog plana sa akcionim planovima u svim kantonima, sekretari su upoznati da na nivou organa i tijela u kantonima treba usvojiti akcione planove.

Kako za analize stanja u oblasti oblasti prve pomoći, dobrovoljnog davalaštva krvi, socijalno-humanitarnoj djelatnosti i pripreme i odgovora na prirodne i druge nesreće zahtjeva veći vremenski period, zaključeno je da se za izradu sveobuhvatne analize organiziraju tematske radionice koje bi se realizovale prema utvrđenoj jedinstvenoj formi i metodološkom pristupu.

Svim tajnicima Crvenog križa kantona su predstavljeni izgled nove članske knjižice i Registar članova, koji su izrađeni u skladu sa Pravilnikom o članstvu i članarini Crvenog križa Federacije BiH koji će strukturi Crvenog križa uskoro biti dostavljeni.

U skladu sa Odlukom Skupštine o provedbi redovnih izbora u strukturi Crvenog križa Federacije BiH, sekretari su upoznati sa Smjernicama i preporukama, kao i Uputstvom za provođenje izborne procedure.

Na kraju sastanka sekretari su upoznati sa novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, koji se odnosi na oblast prve pomoći, novim Zakonom o radu, kao i o nacrtima zakona o humanitarnim organizacijama, zakona o sigurnosti i zaštiti na radu i zakona o udruženjima i fondacijama koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.