Najnovije saopštenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH u vezi sa carinjenjem humanitarnih pošiljki

Carinski postupak nad pošiljkama međunarodne pomoći nadležni carinski organi (na graničnim prelazima, u carinskim ispostavama, kao i grupama za carinske postupke) provode prioritetno, uz poštivanje propisanih pravila zahtijevanog carinskog postupka. Pošiljku međunarodne humanitarne pomoći upućene u Bosnu i Hercegovinu treba da prati spisak (specifikacija) robe koja treba da sadrži podatke o pošiljaocu robe, primaocu robe, vrsti robe, količini i vrijednosti robe ali samo za carinske i statističke svrhe. Važno je naglasiti da primalac takve pošljke može biti registrovana humanitarna organizacija u BiH, organ javne uprave u BiH ili javna organizacija u BiH. Pored toga iz dokumentacije koja prati pošiljku međunarodne pomoći mora biti vidljivo da se radi o besplatnoj pošiljci, pri čemu to može biti odvojena izjava pošiljaoca ili naznaka na samom spisku (specifikaciji) robe.

 


Pošiljke međunarodne pomoći sa graničnog prelaza upućuju se u odredišnu carinsku ispostavu po postupku provoza (TR prijavom koju podnosi špediter), osim ako se ne radi o posebnim slučajevima u kojima je odlukom UIO propisano da se ne podnosi carinska prijava za postupak provoza, a to su lokacije na kojima se granični prelaz i carinska ispostava nalaze u neposrednoj blizini (Bihać, Gradiška, Brod, Orašje, Brčko, Zvornik).

U carinskim ispostavama zastupnik-špediter za konkretnu pošiljku humanitarne pomoći priprema i podnosi carinsku prijavu za carinski postupak puštanje u slobodan promet sa oslobađenjem od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa čl. 9. ili 10. Priloga Zakona o carinskoj politici BiH (roba za žrtve nesreća ili roba za dobrotvorne ili humanitarne organizacije).

Pošiljke međunarodne pomoći nisu izuzete od inspekcijskih kontrola, zabrana i ograničenja ili drugih mjera propisanih za stavljanje u slobodan promet, ako roba sadržana u istima podliježe nekoj od tih mjera, što znači da se uz carinsku prijavu mora priložiti odgovarajući certifikat o ispravnosti robe (npr. sanitarni, veterinarski, o kvalitetu i dr.).

Uz ovako podnesenu carinsku prijavu i dokumentaciju, ako su ispunjeni propisani uslovi donosi se u upravnom postupku rješenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina, čime se završava carinski postupak.

Kod uvoza pošiljki međunarodne pomoći koje sadrže lijekove, medicinska sredstva i sredstva za dezinfekciju prema aktima nadležnog Ministarstva zdravlja i socijalne zašitite Republike Srpske i Federalnog ministarstva zdravstva moraju se po završetku carinskog postupka usmjeriti iključivo u određene zdravstvene ustanove kako bi njihovom daljom distribucijom i upotrebom rukovodili samo zdravstveni radnici.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.