JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA CRVENOG KRIŽA FBIH

U skladu sa člankom 1. Odluke Predsjedništva Crvenog križa FBiH o prodaji i rashodovanju vozila Stručne službe Crvenog križa FBiH, broj:08-08-7-59/23, od 13.02.2023. godine, Komisija Stručne Službe Crvenog križa FBiH objavljuje

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA

CRVENOG KRIŽA FEDERACIJE BiH

1.PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je prodaja službenog vozila (u daljem tekstu: vozilo) Crvenog križa Federacije BiH (u daljem tekstu:Crveni križ FBiH), prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

2. PODACI O VOZILU

-vrsta motornog vozila:M1-Putničko vozilo

-marka i tip vozila: TOYOTA LAND CRUISER

-oblik karoserije:TERENSKO

-broj šasije: JTEBY25J300002657

-broj motora: 1KZ0973931

-zapremina motora (cm3): 3000

-zapremina motora (kW): 92

-broj sjedećih mjesta: 5,

-godina proizvodnje:2003

-eko karakteristike: EURO 4

-gorivo:dizel

-boja:bijela

-stanje ispravnosti:u ispravnom stanju,očuvan

-broj pređenih kilometara:

-registracija:istekla, odjavljeno

-početna cijena:17.500,00 KM

3. PREGLED VOZILA

Vozilo koje je predmet javne prodaje-licitacije može se pogledati u periodu od 29.03. do 07.04.2023. godine od Visokom (u krugu skladišta Crvenog križa FBiH)  u vremenu od 12,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona 061/107-078

4. NAČIN JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

4.1. Vozilo koje je predmet javne prodaje-licitacije prodaje se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za navedeno vozilo.

5. PRAVO UČEŠĆA

5.1.Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja, zaključno sa danom prodaje (do početka licitacije), izvrše uplatu kaucije u iznosu od 3 % početne cijene vozila koje je predmet licitacije i koja ponude dostave do dana određenog za podnošenje ponuda.

5.2. Kaucija se uplaćuje na blagajni Crvenog križa FBiH, adresa Nedima Filipovića br.9 ,do 07.04.2023. godine do 12,00 sati.

5.3. Učesnicima u postupku javne prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 3 % bit će vraćena na blagajni jedan sat nakon završetka javne prodaje-licitacije, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa kupoprodajne cijene

Uposlenici Crvenog križa FBiH, članovi njihovih porodica, kao i zaposleni u bilo kojoj organizaciji Crvenog križa u BiH nemaju pravo učešća u licitaciji.

5.4.Javnoj licitaciji mogu prisustvovati svi ponuđači koji su dostavili ponudu (fizička lica), odnosno osobe ovlaštene za učešće na javnoj licitaciji (pravna lica).

6.   DOSTAVLJANJE PONUDE

6.1. Ponuda se dostavlja na Obrascu za cijenu ponude, u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti na kojoj treba na poleđini napisati ime i prezime (za fizičke osobe), naziv ponuđača (za pravne osobe), sa naznakom „Ponuda za prodaju službenog vozila putem licitacije-NE OTVARATI“.

6.2. Rok za dostavljanje ponuda je 07.04.2023. godine, do 12,00 sati, na Protokolu Crvenog križa FBiH, Nedima Filipovića, br.9. Ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način slanja i dostave, neće se uzeti u razmatranje.

6.3. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 10.04.2023 godine u 13,00 sati, u službenim prostorijama Crvenog križa FBiH adresa Nedima Filipovića br.9, Sarajevo.

6.4. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u postupku javne prodaje-licitacije.

6.5. Obrazac za cijenu ponude ponuđači mogu preuzeti lično u sjedištu Stručne službe Crvenog križa FBiH

7. SADRŽAJ PONUDE

7.1. Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta.

7.2. Podaci o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javne prodaje-licitacije, kopija rješenja o upisu u sudski registar ne starija od tri mjeseca ovjerena od strane nadležnog organa, broj poslovnog računa

7.4. Popunjen Obrazac za cijenu ponude (cijenu iskazati isključivo u konvertibilnim markama).

7.5. Dokaz o izvršenoj uplati kaucije.

7.6. Ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe

7.7.Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 6.1. do 6.6.

8. POSTUPAK JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

8.1. Prije početka javnog otvaranja prispjelih ponuda ponuđač može na osnovu pismenog ili usmenog zahtjeva povući ponudu, te će mu ponuda biti vraćena neotvorena. Ponuđaču koji povuče svoju ponudu uplaćena kaucija od 3 % neće biti vraćena. Ponuđač neće moći povući ponudu ukoliko je Komisija započela javno otvaranje primljenih ponuda.

8.2. Predsjednik Komisije otvara primljene ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispijeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

8.3. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku javne prodaje-licitacije.

8.4. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

8.5.U slučaju da dva ili više ponudioca u zatvorenim kovertama dostave identičnu cijenu, izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se direktnim javnim nadmetanjem prisutnih ponuđača na licitaciji

8.6. Nakon razmatranja liste ponuđača, Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje-licitacije.

8.7. Ako se na poziv za javnu prodaju-licitaciju odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom javne prodaje-licitacije.

8.8. Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena.

8.9. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

9. OBAVEZE KUPCA

9.1. Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od osam dana od dana završetka javne prodaje-licitacije.

9.2. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

9.3. Uplata se vrši na žiro račun Crvenog križa Federacije BiH broj:1610000000850022 otvoren kod Raifeissen Bank d.d.Sarajevo

9.4. Sve poreze i troškove u vezi sa prijenosom vlasništva snosi kupac.

9.5. Prodaja vozila vrši se po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strane kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilu, koje se neće razmatrati.

9.6. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

9.7. Ukoliko kupac ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene, uplaćena kaucija od 3% neće biti vraćena. Crveni križ Federacije BiH će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

10. DODATNE INFORMACIJE

10.1. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 14,00 sati na broj telefona 033/645-746 i 645-716.

10.2.Obavijest o javnom pozivu za prodaju vozila putem postupka javne prodaje-licitacije objavit će se u dnevnom listu Dnevni avaz, a tekst javnog oglasa će se objaviti na službenoj web stranici Crvenog križa Federacije BiH www.ckfbih.ba, kao i facebook stranici organizacije.

10.3. Crveni križ Federacije BiH zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi javnu prodaju-licitaciju vozila po ovom јavnom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Kompletan oglas i obrazac možete skinuti ovdje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.