JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za prodaju vozila i ostalih rashodovanih sredstava

Na osnovu Odluke Predsjedništva Crvenog križa Kantona Sarajevo broj 013-358-369/23, od 24.05.2023. godine raspisuje se JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za prodaju vozila i ostalih rashodovanih sredstava.

I PREDMET

1. Prodaja vozila:

1.1. Opel Corsa (1997) – benzin, broj šasije: A2300134, broj motora: 19658331, nije u voznom stanju, vozilo neregistrovano,odjavljeno iz službene evidencije, početna cijena: 500,00 KM

1.2. VW Transporter (1998) – dizel, broj šasije: WV2ZZZ70ZXH031163, broj motora: ACV139208, nije u voznom stanju- vozilo neregistrovano,odjavljeno iz službene evidencije, početna cijena: 2.500,00 KM

2. Ostala rashodovana sredstva

2.1. Paletar električni sa punjačem, početna cijena: 500,00 KM

Navedena sredstva koja su predmet prodaje zainteresirana lica mogu pogledati svakim radnim danom u periodu od 09,00 do 15,00 na lokalitetima:
– Sredstva pod rednim brojem 1.2. i 2.1. na lokalitetu Dječije odmaralište Crvenog križa Kantona Sarajevo, Jošanica Gornja I br 57

– Sredstva pod rednim brojem 1.1. na lokalitetu ured Crvenog križa Kantona Sarajevo, ul Nedima Filipovića 11

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica, kao i pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu. Obrazac za popunjavanje ponude, zainteresirana lica mogu preuzeti i u uredu Crvenog križa Kantona Sarajevo, ul. Nedima Filipovića 11 svakim radnim danom u periodu od 08,30 do 15,00 sati ili na zahtjev putem e-mail adrese: ckkantsa@bih.net.ba i ckkantsa08@bih.net.ba

Ponuđači su uz ponudu obavezni dostaviti:

1. Pravna lica: Rješenje o registraciji odnosno odobrenje nadležnog organa (original ili ovjerena fotokopija), adresa, broj telefona i broj žiro računa sa nazivom banke kod koje račun otvoren; Fizička lica: Ime i prezime, JMBG, adresa stanovanja, kontakt telefon i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta;
2. Redni broj sredstva koje je predmet prodaje na koje se odnosi ponuda;
3. Ponuđena cijena izražena u KM.

Ponuda mora biti uredno potpisana a ukoliko je ponuđač pravno lice, i ovjerena pečatom ponuđača.

III PROCEDURA

Proceduru izbora najpovoljnijeg ponudača provodi Komisija za provođenje postupka prodaje, imenovana Odlukom sekretara.

IV PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Ponuđač je dužan pismenu ponudu dostaviti u propisno zapečaćenoj koverti sa naznakom „JAVNI OGLAS – NE OTVARAJ“ na adresu Crveni križ Kantona Sarajevo, ul. Nedima Filipovića br. 11. Rok za dostavljanje ponuda je  7 dana (počev od dana objave oglasa 02.02.2024.).

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje i bit će neotvorene vraćene ponuđaču.

Otvaranje ponuda prispjelih do navedenog roka održat će se dana 12.02.2024. godine u prostorijama Crvenog križa Kantona Sarajevo ul.Nedima Filipovića 11.

Osnovni kriterij vrednovanja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponudača je najviša ponuđena

cijena izražena u KM (slovima: konvertibilna marka).

Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i dostavi validnu ponudu (na početnu vrijednost ili veći iznos) Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

V OBAVEZE KUPCA
Kupac je dužan za kupljeno sredstvo koje je predmet prodaje uplatiti puni iznos ponuđene cijene najkasnije u roku od 3 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača na transakcijski račun Crvenog križa Kantona Sarajevo

Sredstvo koje je predmet prodaje se preuzima najkasnije u roku od 2 dana po izvršenoj uplati ponuđene cijene.  Troškove poreza i prevoda, te ostale troškove snosi kupac.

VI  DODATNE INFORMACIJE

Sve eventualne dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033 659 862 ili 033 659 867,  kontakt osoba  Enaida Višo.

Obrazac za ponudu možete downloadovati ovdje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.