c

Održana Izborna sjednica V saziva Skupštine Crvenog križa Federacije BiH

Dana 18.12.2013. godine u prostorijama zgrade Federalne uprave Civilne zaštite u Sarajevu održana je Izborna sjednica V saziva Skupštine Crvenog križa Federacije BiH. Sjednici su osim zastupnika prisustvovali i gosti: ispred Društva Crvenog krsta/križa BiH Branko Leko, predsjednik, ispred Međunarodne Federacije Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca u BiH, g. Michaele Rezza Sanchez i ispred Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Zdravko Beljo, savjetnik ministra. Na pomenutoj sjednici zastupnici su, pored izbora  novog rukovodstva u narednom četvorogodišnjem mandatu (2013-2017), između ostalog razmatrali i usvojili  Plan rada i Finansijski plan za 2014. godinu, Nacrt Etičkog kodeksa, te donijeli Odluku o visini i namjeni članarine za mandatni period.

Za Predsjednika Skupštine Crvenog križa FBiH izabran je Mr. Hasan Topalović, delegat iz Crvenog križa ZE-DO kantona, a ujedno su verifikovani mandati zastupnicima u Skupštini Crvenog križa FBiH. Funkciju Predsjednika Crvenog križa FBiH u narednom mandatnom periodu će obavljati Ivo Juričević, a za ostale članove Predsjedništva izabrani su: Senka Vuković (USK), Mijo Mijić (PŽ), Prof.dr. Sead Jamakosmanović (TK), Emir Sarajlić (BPK), Ivo Juričević (SBK/KSB), Alen Kajtaz (HNK/Ž), Branko Leko (ZHŽ), Prof.dr. Ajnija Omanić (KS), Adela Škaro (K10/HBŽ), Armela Glučević (predstavnik mladih), Darko Kalaš (FUCZ), Dr. Aida Ramić Čatak, Dobrica Jonjić i Sead Hasić.

Skupština je takođe donijela odluke o imenovanju Nadzornog odbora Crvenog križa FBiH, o izboru zastupnika u Skupštinu, Predsjedništvo i Nadzorni odbor Društva Crvenog krsta/križa BiH, kao i zaključak kojim se daje jedinstvena podrška g. Branku Leki kao kandidatu iz strukture Crvenog križa Federacije BiH za generalnog sekretara Društva Crvenog krsta/križa BiH. Odmah nakon održavanja Izborne sjednice Skupštine Cvenog križa Federacije BiH sazvana je sjednica Predsjedništva na kojoj je jednoglasno donesena odluka o imenovanju Namika Hodžića za generalnog sekretara Crvenog križa FBiH, na mandatni period od 4 godine.
Svim izabranim zastupnicima u rukovodstva i organe Crvenog križa čestitamo na izboru, u nadi da ćemo u narednom mandatnom periodu zajedno kreirati i realizovati aktivnosti u cilju zadovoljenja potreba najugroženijih građana FBiH.
U tekućoj godini Crveni križ Federacije BiH će sve svoje potencijale i resurse usmjeriti ka obezbjeđenju humanitarne, socijalne, zdravstvene, edukativne, psihološke i druge vrste pomoći građanima u Federaciji i Bosni i Hercegovini.
Implementacija Zakona o Crvenom križu Federacije BiH je i dalje jedan od prioritetnih zadataka u tekućoj godini, posebno u segmentu ostvarenja redovnih i dodatnih prihoda, posebno od članarine, iz budžeta svih nivoa vlasti, igara na sreću.
Zastupnici  su zabrinuti odnosom pojedinih organa vlasti na nivou općine, grada i kantona koji zanemaruju svoje obaveze naspram finansiranja djelatnosti Crvenog križa, a posebno javnih ovlaštenja iz Zakona o Crvenom križu/krstu Federacije BiH, čime indirektno utječu na pogoršanje socijalnog položaja građana, posebno vulnerabilnih skupina ovisnih od pomoći Crvenog križa, odnosno organa vlasti i društvene zajednice. Ovo se posebno odnosi na organe vlasti u ZE-DO kantonu i općinama Zenica, Vareš, Doboj-Jug, Maglaj, Tešanj i Olovo, općinama Banovići, Sapna, Lukavac, Srebrenik, Čelić, Doboj-Istok i Gradačac u Tuzlanskom kantonu, općinama Kiseljak, Fojnica, Busovača i Dobretići u SBK/KSB, općinama Hadžići, Centar, Novi Grad u Kantonu Sarajevo, općinama Kupres i Bosansko Grahovo u Kantonu 10, HNK-u i Gradu Mostaru i općinama Jablanica, Neum i Ravno, USK-u i općini Velika Kladuša, općinama Pale FBiH i Foča FBiH u BPK-u, te općini Domaljevac-Šamac u Posavskom kantonu.
Istovremeno, zabrinjava sve izraženije kašnjenje transfera sredstava odobrenih u Budžetu Federacije BiH.
Neki od ciljeva u 2014 godini su i povećanje broja akcija i prikupljenih doza krvi, povećanje nivoa efikasnosti organizacija Crvenog križa općine i grada u provođenju osposobljavanja iz pružanja prve pomoći, kao i omasovljenje članstva.
Takođe, na nivou DCK BiH treba intenzivirati aktivnosti na povratu i obnovi imovine DCK BiH i ostalih organizacija u strukturi koji imaju nepokretnu imovinu kako i BiH tako i u inozemstvu, od  zgrade Crvenog križa BiH u Sarajevu, zgrade u Drvaru, naconaliziranih objekata u BiH (stanova i poslovnih prostora), do odmarališta u Lozicama kod Dubrovnika.
Imajući u vidu Misiju, nadležnosti i ciljeve Crvenog križa Federacije BiH i dalje permanetna saradnja, prioritetno će biti usmjerena prema nadležnim ministarstvima, skupštinama, zavodima, općinskim vijećima, načelnicima općina i ostalim javnim institucijama i ustanovama u oblasti zdravstvene zaštite, edukacije i obrazovanja, socijalne zaštite, civilne zaštite i raseljenih osoba.
Kroz permanentnu saradnju sa Civilnom zaštitom nastojati će se ojačati kapaciteti Crvenog križa u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.
Posebna saradnja će se ostvarivati sa Delegacijama ICRC-a i IFRC-a u BiH koje je i dalje pružaju određenu materijalnu, stručnu i drugu vrstu pomoći u izgradnji stabilnog Nacionalnog društva u Bosni i Hercegovini.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.