Generalni sekretar prisustvovao koordinacijskom sastanku sekretara/tajnika organizacija Crvenog križa Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

U sjedištu Crvenog križa Grada Mostara, 15.02.2017.godine, održan je Koordinacijski sastanak sekretara/tajnika organizacija Crvenog križa u HNK/Ž-u kojemu je prisustvovao i generalni sekretara Crvenog križa FBiH, Namik Hodžić

Na sastanku generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić prisutne je upoznao sa najznačajnijih aktuelnostima u strukturi Crvenog križa Federacije i Bosne i Hercegovine, a posebno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, koji se odnosi na oblast prve pomoći, nacrtima Zakona o humanitarnim organizacijama BiH, Zakona o udruženjima i fondacijama BiH i Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu Federacije BiH koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, zatim o Zakonu o porezu na dobit, Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o raspodjeli prihoda od igara na sreću, i drugoj relevantnoj legislativi. Sekretari su također upoznati sa Planom aktivnosti za 2017. godinu, usvojenom Strategijom Crvenog križa Federacije BiH do 2021 godine, s posebnim naglaskom na obavezu izrade Akcionog plana u svim kantonima, aktivnostima na obilježavanju Jubileja 20. godina Crvenog križa Federacije BiH i 105. godina Crvenog krsta/križa u BiH, kao i predstojećem izbornom procesu u strukturi Crvenog križa Federacije BiH.

Značajan dio sastanka odnosio se i na implementaciji najznačajnijih javnih ovlasti, odnosno ciljeva i zadataka Crvenog križa, a posebno u oblasti prve pomoći i dobrovoljnog davalaštva krvi.

U diskusiji je istaknuto da je oblast prve pomoći izuzetno značajna, kako za kandidate za vozače motornih vozila koji se osposobljavaju iz pružanja prve pomoći tako i za mlade, opću populaciju i zaposlene koji se educiraju u ovoj izuzetno humanoj oblasti. Pored toga, navedena oblast predstavlja i najznačajniji prihod organizacijama Crvenog križa iz kojeg se finansiraju skoro sve programske i operativne djelatnosti, jer su ostali, posebno budžetski/proračunski prihodi izuzetno skromni i ograničeni.

U oblasti dobrovljnog davalaštva krvi, a s ciljem provedbe Zakona o krvi i krvnih sastojaka i drugih propisa u ovoj oblasti kao i unaprijeđenja procesa animacije i regrutacije dobrovoljnih davlaca krvi, postoji potreba za održavanjem zajedničkog sastanka sa predstavnicima relevantnih kantonalnih/županijskih institucija(resornog kantonalnog ministarstva zdravstva, službi za tranfuziju, zavoda za javno zdravstvo i zavoda za zdravstveno osiguranje) kojemu će participirati i predstavnici Crvenog križa Federacije BiH.

Takođe, zaključeno je da sva naprijed navedena pitanja treba u skladu sa Statutom tematizirati na nivou organa i tijela Crvenog križa  Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.