Održana 4. Izvještajna sjednica Skupštine Crvenog križa Federacije BiH

Na 4. Izvještajnoj sjednici Skupštine Crvenog križa Federacije BiH konstatirano je, da je posredstvom 118 zaposlenih, oko 2.616 volontera, Crveni križ Federacije BiH u protekloj godini dao veliki doprinos u pružanju pomoći stanovništvu BiH.To uključuje pomoć u poboljšanju zdravlja i socijalnoj zaštiti, te odgoju i edukaciji građana BiH, a na temelju zakonom datih javnih ovlaštenja, u okviru čega je posebno izdvajeno: 

Oko 3.000.000 KM je ukupna procijenjena vrijednost pomoći i usluga pruženih građanima i zajednici,

1.032.815 pripremljenih i distribuiranih obroka u kuhinjama Crvenog križa za migrante,

23.862 darovanih jedinica krvi,

Oko 39.110 broj osposobljenih kandidata za vozače m/v iz pružanja prve pomoći,

5.742 ukupan broj angažiranih volontera,

Pruženih 83.449 usluga kućne njege,

525.495 obroka pripremljenih i distribuiranih u kuhinjama Crvenog križa.

Na sjednici su prezentovani značajni rezultati postignuti u oblasti edukacije iz prve pomoći, u oblasti javnog zdravstvenog prosvjećivanja, u oblasti dobrovoljnog darivanja krvi, oblasti socijalne zaštite, kroz program kućne njege, kuhinje Crvenog križa i podršku povratnicima, u oblasti traženja nestalih osoba, kroz saradnju sa porodicama nestalih i Institutom za nestale osobe BiH, u oblasti migracija, oblasti upozoravanja na mine, kao i u oblasti promocije humanih vrijednosti i međunarodnog humanitarnog prava.

Posebno značajne aktivnosti ostvarene su oblasti zbrinjavanja migranata koji su privremeno smješteni u kampovima IOM-a u BiH, gdje su organizacije, prije svega, Crvenog križa grada Bihaća, Crveni križ USK-a i Crveni križ grada Mostara sa Stručnom službom u Sarajevu humanitarno zbrinuli veliki broj migranata koji se nalazio na balkanskoj ruti.

Razmatran je i jednoglasno usvojen Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem Nadzornog odbora za 2018.godinu, Odluka o usklađivanju izbora i mandata u strukturi Crvenog križa Federacije BiH sa izbornim procesom na nivou Nacionalnog društva BiH, kao i Okvirni plan obilježavanja Svjetskog dana i Nedjelje Crvenog križa. 

Na sjednici su usvojeni zaključci vezano za pokretanje inicijative za izmjenama i dopunama Statuta Crvenog križa Federacije BiH, kao i inicijativa prema Federalnom ministarstvu zdravstva za poboljšanje položaja višestrukih davalaca krvi i članova njihovih užih porodica na način da se isti oslobode participacije za troškove zdravstvenih usluga.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.