Events for Decembar 2022

Na 4. Izvještajnoj sjednici Skupštine Crvenog križa Federacije BiH konstatirano je, da je posredstvom 118 zaposlenih, oko 2.616 volontera, Crveni križ Federacije BiH u protekloj godini dao veliki doprinos u pružanju pomoći stanovništvu BiH.To uključuje pomoć u poboljšanju zdravlja i socijalnoj zaštiti, te odgoju i edukaciji građana BiH, a na temelju zakonom datih javnih ovlaštenja, u okviru čega je posebno izdvajeno: 

Oko 3.000.000 KM je ukupna procijenjena vrijednost pomoći i usluga pruženih građanima i zajednici,

1.032.815 pripremljenih i distribuiranih obroka u kuhinjama Crvenog križa za migrante,

23.862 darovanih jedinica krvi,

Oko 39.110 broj osposobljenih kandidata za vozače m/v iz pružanja prve pomoći,

5.742 ukupan broj angažiranih volontera,

Pruženih 83.449 usluga kućne njege,

525.495 obroka pripremljenih i distribuiranih u kuhinjama Crvenog križa.

Na sjednici su prezentovani značajni rezultati postignuti u oblasti edukacije iz prve pomoći, u oblasti javnog zdravstvenog prosvjećivanja, u oblasti dobrovoljnog darivanja krvi, oblasti socijalne zaštite, kroz program kućne njege, kuhinje Crvenog križa i podršku povratnicima, u oblasti traženja nestalih osoba, kroz saradnju sa porodicama nestalih i Institutom za nestale osobe BiH, u oblasti migracija, oblasti upozoravanja na mine, kao i u oblasti promocije humanih vrijednosti i međunarodnog humanitarnog prava.

Posebno značajne aktivnosti ostvarene su oblasti zbrinjavanja migranata koji su privremeno smješteni u kampovima IOM-a u BiH, gdje su organizacije, prije svega, Crvenog križa grada Bihaća, Crveni križ USK-a i Crveni križ grada Mostara sa Stručnom službom u Sarajevu humanitarno zbrinuli veliki broj migranata koji se nalazio na balkanskoj ruti.

Razmatran je i jednoglasno usvojen Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem Nadzornog odbora za 2018.godinu, Odluka o usklađivanju izbora i mandata u strukturi Crvenog križa Federacije BiH sa izbornim procesom na nivou Nacionalnog društva BiH, kao i Okvirni plan obilježavanja Svjetskog dana i Nedjelje Crvenog križa. 

Na sjednici su usvojeni zaključci vezano za pokretanje inicijative za izmjenama i dopunama Statuta Crvenog križa Federacije BiH, kao i inicijativa prema Federalnom ministarstvu zdravstva za poboljšanje položaja višestrukih davalaca krvi i članova njihovih užih porodica na način da se isti oslobode participacije za troškove zdravstvenih usluga.