Održana izborna Konferencija mladih Crvenog križa Kantona Sarajevo

Dana 21.03.2013 godine u prostorijama Crvenog križa Federacije BiH održana je XI izborna Konferencija mladih Crvenog križa Kantona Konferenciji su prisustvovali zastupnici iz organizacija Crvenog križa općina Kantona Sarajevo izuzev zastupnika iz općina Hadžići i Trnovo. Dnevni red Konferencije: Izbor radnih tijela Konferencije (radnog Predsjedništva, verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika); Usvajanje zapisnika sa 10. Konferencije; Izvještaj o radu mladih u 2012. godini;  Plan i program rada za 2013. godinu; Usvajanje izmjena Pravila o organizovanju i djelovanju mladih CKKS; Izbori (Predsjedništvo Konferencije, predsjednik Konferencije mladih, zastupnici u Skupštini CKKS i zastupnici Konferencije mladih CKFBiH).

Konferenciji mladih su prisustvovali: Prim.dr. Ajnija Omanić – predsjednica CKKS, Fikret Žunić – sekretar CKKS (ćlanovi izbornog štaba) i Mela Alihodžić koordinator za rad mladih CKFBiH.
Po usvajanju Dnevnog reda izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu Samna Širić, Jasmin Nikšić i Enis Grabovica, zapisničar Sanda Kovačević, ovjerivači zapisnika Nadža Musić i Meho Kulovac, i verifikaciona komisija Benjamin Kišić, Berina Orman i Salem Sejdinović.  
Verifikaciona komisija je konstatovala da je od ukupno 33 zastupnika, koliko broji Konferencija u punom sastavu, prisutan 21 zastupnik i da su obezbjeđeni uslovi za rad Konferencije.
Nakon podnesenih uvodnih izlaganja i rasprave po tačkama dnevnog reda usvojen je zapisnik X Konferencije, Izvještaj o radu mladih u 2012. godini i program rada za 2013.godini.
Usvojene su izmjene Pravila o organizovanju i djelovanju mladih CKKS, te proslijeđene Predsjedništvu CKKS na usvajanje, a odnose se na: Član 7. životna dob mladih od 7 do 27 godine, se mjenja u životna dob od 7 do 30 godina i Član 15.  Predsjednistvo mladih CKKS 13 članova  mijenja se i broji 10 članova – po jedan član iz CK općina i koordinator za rad mladih.
U Predsjedništvo mladih CKKS su izabrani: iz CK Stari.Grad Nedžla Pamuk, iz CK Centar Džemila Džana Kurtović,  iz CK N. Sarajevo  Sanda Kovačević, iz CK Novi Grad Minela Kapo, iz CK Ilidža Sumeja Botulja, iz CK Ilijaš Salem Sejdinović, iz CK Vogošća Enis Grabovica i iz CK Trnovo Nejra Smječanin. CK općine Hadžići  nisu dostavila imena zastupnika te nije izvršen izbor člana Predsjedništva iz te organizacije CK.
Za predsjednika Konferencije mladih izabrana je Sanda Kovačević – CK Novo Sarajevo.
Za Skupštini CK Kantona Sarajevo izabrani su Sanda Kovačević, Sumeja Botulja, i  Emina Džubur.  
Za Konferenciju mladih CKFBIH izabrani su Benjamin Kišić, Jasmin Nikšić i Harun Bešić.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.