Održana 9.sjednica IV saziva Skupštine Crvenog križa Federacije BiH

Dana 31.01.2013. godine u prostorijama zgrade Federalne uprave Civilne zaštite u Sarajevu održana je 9. sjednica IV saziva Skupštine Crvenog križa Federacije BiH kojom je predsjedavao Prim.dr.Fadil Jahić. Sjednici su osim zastupnika prisustvovali i gosti: ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine g. Dušan Kulušić, generalni sekretar, ispred Vlade Federacije BiH g. Ivica Mladina, savjetnik premijera FBiH i predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva. Na pomenutoj sjednici Skupštine Crvenog križa Federacije BiH zastupnici su između ostalog razmatrali i usvojili Plan rada i Finansijski plan za 2013 godinu, te donijeli Odluku o provođenju izbora u strukturi Crvenog križa FBiH.

U tekućoj godini Crveni križ Federacije BiH će sve svoje potencijale i resurse usmjeriti ka obezbjeđenju humanitarne, socijalne, zdravstvene, obrazovne, psihološke i druge vrste pomoći građanima u Federaciji i Bosni i Hercegovini.
Jedan od prioritetnih zadataka u tekućoj godini je potpuna implementacija Zakona o Crvenom križu Federacije BiH, posebno u segmentu ostvarenja redovnih i dodatnih prihoda, posebno od članarine, iz budžeta svih nivoa vlasti, igara na sreću i lutrije, kao i prihoda od edukacije iz prve pomoći uposlenika u javnom i privatnom sektoru.
Zastupnici  su zabrinuti odnosom pojedinih organa vlasti na nivou općine, grada i kantona koji zanemaruju svoje obaveze naspram finansiranja djelatnosti Crvenog križa, a posebno javnih ovlaštenja iz Zakona o Crvenom križu/krstu Federacije BiH, čime indirektno utječu na pogoršanje socijalnog položaja građana, posebno vulnerabilnih skupina ovisnih od pomoći Crvenog križa, odnosno organa vlasti i društvene zajednice. Ovo se posebno odnosi na organe vlasti u ZE-DO kantonu i općinama Zenica, Vareš, Doboj-Jug, Maglaj, Tešanj i Olovo, općinama Banovići, Sapna, Lukavac, Srebrenik, Čelić, Doboj-Istok i Gradačac u Tuzlanskom kantonu, općinama Kiseljak, Fojnica, Busovača i Dobretići u SBK/KSB, općinama Hadžići, Centar, Novi Grad u Kantonu Sarajevo, općinama Kupres i Bosansko Grahovo u Kantonu 10, HNK-u i Gradu Mostaru i općinama Jablanica, Neum i Ravno, USK-u i općini Velika Kladuša, općinama Pale-Prača i Foča-Ustikolina u BPK-u, te općini Domaljevac-Šamac u Posavskom kantonu.
Istovremeno, Crveni križ se zahvaljuje Vladi i Parlamentu Federacije BiH na kontinuiranoj finansijskoj podrški aktivnostima Crvenog križa Federacije BiH.
Neki od ciljeva u 2013 godini su i povećanje broja akcija i prikupljenih doza krvi, povećanje nivoa efikasnosti organizacija Crvenog križa općine i grada u provođenju osposobljavanja iz pružanja prve pomoći, kao i omasovljenje članstva, posebno mladih kao inicijalnog pokretača aktivnosti Crvenog križa,
Provođenje izbornih aktivnosti u 2013. godini i izbor novih organa i tijela za mandatni period 2014 – 2017. godina je obavezujući zadatak sa sve organizacije Crvenog križa u strukturi.
Takođe, na nivou DCK BiH treba intenzivirati aktivnosti na povratu i obnovi imovine DCK BiH i ostalih organizacija u strukturi koji imaju nepokretnu imovinu kako i BiH tako i u inozemstvu, od  zgrade Crvenog križa BiH u Sarajevu, zgrade u Drvaru, naconaliziranih objekata u BiH (stanova i poslovnih prostora), do odmarališta u Lozicama kod Dubrovnika .
Imajući u vidu Misiju, nadležnosti i ciljeve Crvenog križa Federacije BiH i dalje permanetna saradnja, prioritetno će biti usmjerena prema nadležnim parlamentima, ministarstvima, skupštinama, zavodima, općinskim vijećima, načelnicima općina i ostalim javnim institucijama i ustanovama u oblasti zdravstvene zaštite, edukacije i obrazovanja, socijalne zaštite, civilne zaštite i raseljenih osoba.
Posebna saradnja će se ostvarivati sa Delegacijama ICRC-a i IFRC-a u BiH koje je i dalje pružaju određenu materijalnu, stručnu i drugu vrstu pomoći u izgradnji stabilnog Nacionalnog društva u Bosni i Hercegovini.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.