Održana 9. Tematska radionica Crvenog križa FBiH

U periodu od 24.-25.10.2013 godine u Fojnici održana je 9. Tematska radionica Crvenog križa FBiH za sekretare/tajnike Crvenog križa općina, grada i kantona. Radionicu je uvodnim izlaganjem otvorio predsjednik Crvenog križa FBiH Ivo Juričević. Kao gosti na radionici  prisustvovali su: ispred Društva Crvenog krsta/križa BiH Branko Leko, predsjednik, Edina Ahmagić, zamjenik generalnog sekretara, ispred Međunarodnog komiteta Crvenog kriza u BiH, Zorica Lučić, te šef Delegacije Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u BiH, g. Michele Rezza Sanchez.

U svrhu sticanja cjelovite slike o komunikacijskim praksama u strukturi Crvenog križa BiH na ovogodišnjoj radionici je od strane predstavnika Mediacentra, Maide Muiminović prezentirano istraživanje: „Analiza komunikacijskih kapaciteta, praksi i procedura Društva Crvenog krsta/križa BiH. Učesnici su imali priliku da kroz interaktivnu radionicu razmjene iskustva i izlože probleme sa kojima se susreću kada su u pitanju interne i eksterne komunikacije, te da  od strane predstavnika Media Centra dobiju odgovore kako da se unaprijede komunikacijske kapaciteti i procedure organizacije Crvenog križa.
Na Tematskoj radionici Crvenog kriŽa FBiH su sa prezentacijama stanja u Društvu Crvenog krsta/križa BiH po tematskim oblastima uzeli učešće i : Davorin Pezer, Lea Kujundžić i Nidal El Barekah.
Radionici su u svojstvu gostiju prisustvovali i predstavnici susjednih nacionalnih društava: Hrvatske-Drinka Sopta i Marinko Metličić, Srbije-Dr.Milutin Mihajlović i Dragoslav Karić i Crne Gore-Marta Sjekloća koji su učesnicima predstavili aktivnosti Crvenog križa u oblastima:
– Komunikacije
– Priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama
– Namicanje sredstava
– Regrutacija volontera (članstvo i DDK)
– Izgradnja ljudskih kapaciteta

Nakon izloženih prezentacija i diskusije sekretara CK općina i kantona te rezimea generalnog sekretara USVOJENI SU SLJEDEĆI ZAKLJUČCI:

-Pristupiti izradi i usvajanju komunikacijskih strategija DCK BiH, CK FBiH, CK RS i CK BDBIH kojima će se definirati svi komunikacijski aspekti. Strategije koje se razviju moraju biti međusobno usklađene u smislu ciljeva, ciljnih skupina, ključnih poruka i plana aktivnosti.
-Formirati koordinaciono tijelo za komunikacije koje će biti zaduženo za razvoj, implementaciju i monitoring realizacije svih komunikacijskih aktivnosti. U sastav koordinacionog tijela trebaju ući koordinatori za informisanje sa državnog, entitetskih nivoa i predstavnik CK Distrikta Brčko.
– Razviti i usvojiti protokol internih komunikacija.
-S ciljem ubrzanja protoka informacija kroz strukturu usvojiti odluku kojom je korespondencija e-mailom obavezna za sve organizacije. Svaka organizacija mora imati najmanje jednu operativnu e-mail adresu koja će biti prihvaćena kao opće sredstvo komuniciranja.
-Na nivou Društva CKBiH pokrenuti elektronski bilten kojim će se informirati svi uposlenici CK o pitanjima bitnim za internu javnost.
-Za koordinatore programa organizirati kurseve iz oblasti internog komuniciranja – saradnja, timski rad, razmjena informacija.
-Komunikacijskom strategijom DCK BiH postaviti jasne ciljeve komunikacijskih aktivnosti usmjerenih prema eksternim javnostima, identificirati ciljne skupine, razviti akcioni komunikacijski plan. Posebno je važno strategijom usvojiti ključne poruke CK u BiH te ih učiniti obaveznim dijelom svih saopćenja koja sa šalju medijima iz organizacija CK. CK FBiH, CK RS i CK BDBiH također trebaju razviti komunikacijske strategije, koje će se ciljevima, ključnim porukama i akcionim planovima uklopiti u strategiju Društva.
– DCK BiH bi trebalo da sistematično na sebe preuzme odgovornost informisanja relevantnih javnosti o sumiranim, sveobuhvatnim rezultatima rada svih organizacija CK u BiH, budući da je u jedinstvenoj poziciji, u odnosu na druge dijelove strukture, da to čini. Uspostavljanje koordinacionog tijela bi trebalo omogućiti da DCKBiH takvim informacijama pravovremeno i raspolaže. Kao i do sada, njegovati praksu da općinske i kantonalne organizacije sarađuju intenzivno sa lokalnim medijima.
-Razviti vodič za komunikacije koji će biti obavezujući za sve organizacije CK u BiH (sa uputstvima za pisanje press saopćenja, saradnju sa medijima, pisanje vijesti za web, te instrukcije o integrisanju ključnih poruka u press saopćenja, izjave i sl.)
Razviti jedinstvenu knjigu grafičkih standarda koja će biti obavezujuća za sve organizacije CK u BiH. Sve organizacije CK u BiH moraju koristiti jedinstven logotip i jedinstvene grafičke standarde.
-Strategijom za komunikacije obavezno obuhvatiti online komunikacije – web stranice, profile na društvenim mrežama, članke na Wikipediji!
-Web stranicu DCK BiH obogatiti sadržajima o rezultatima programa, uspjesima CK, statističkim pokazateljima releventnim za pojedine programe u cijeloj BiH. Dodatno, u web stranicu treba integrisati adresar organizacija pod rubrikom koja bi se mogla zvati „Pronađi najbližu organizaciju CK“. Restruktuirati i redizajnirati stranicu tako da oslikava položaj Društva u cjelokupnoj strukturi.
-Motivirati volontere, mlade članove CK da doprinose sadržajima web stranice svojim iskustvima, pričama koje susreću na terenu, fotografijama i prijedlozima za akcije.
-Razmotriti primjenu uređivačkih principa kakve slijede organizacije CK u svijetu koje imaju razvijenije komunikacijske prakse (CK Velike Britanije i CK Sjedinjenih Američkih Država svoje web stranice koriste kao angažirajući i motivirajući alat. Sekcije su iznimno interaktivne te posjetioce odmah pozivaju na konkretnu akciju – Uključi se, Doniraj, Kako možeš pomoći, Šta možeš naučiti, Spasi život i sl. U fokus se stavljaju lične, ljudske priče).
-Koordinatorima za informisanje i svim zainteresovanim uposlenicima CK omogućiti obuku iz oblasti: (1) upotrebe online alata za odnose s javnošću (2) pisanje za web (3) uređivanje web stranice (4) vizualizacija podataka (5) Community management.
-Komunikacijskom strategijom utvrditi plan produkcije štampanih materijala i svih publikacija DCK BiH, CK FBiH, CK RS i CK BDBiH kao i proceduru izdavanja, način distribucije, evaluacije.
– Strategijom definirati jasna zaduženja i prava osoba koje će osmišljavati, uređivati, dizajnirati publikacije i ostale informativne i promotivne materijale, odnosno voditi kompletan proces njihovog izdavanja, distribucije i njihove evaluacije. Stručne publikacije trebali bi izrađivati koordinatori programa, ali uz jasnu koordinaciju portparola u pogledu dizajna, jezičkih rješenja te procedura za izdavanje.
-Izraditi detaljan plan izdavanja i unapređenja postojećih publikacija.
-Koristiti web stranicu i distribucijske liste (e-bilten/newsletter u budućnosti) za širu promociju i distribuciju publikacija.
-Potrebno je slijediti i primjenjivati primjere dobrih praksi iz susjednih Nacionalnih društava u oblasti razvoja ljudskih kapaciteta, regrutacije volontera, pripreme i odgovora na prirodne i druge nesreće, prikupljanja sredstava i komunikacija.
-U oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi po uzoru na druga nacionalna društva uspostaviti „KLUB 25“.
-Inicirati sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda i kantonalnih transfuzioloških službi i Ministarstva zdravstva FBiH u cilju kreiranja okvira za zajedničko djelovanje u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, kako je to regulisano Zakonom o krvi i krvnim sastojcima. Po mogućnosti na pomenuti sastanak pozvati i predstavnike nacionalnih društava iz okruženju.
– Inicirati održavanje jedinstvene Tematske radionice(konferencije) na nivou Nacionalnog društva(Crveni križ FBiH i Crveni krst RS) u narednoj godini.
-Sve zaključke na razmatranje uputiti i Nacionalnom društvu Bosne i Hercegovine

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.