INTERNI POZIV za lokalne organizacije Crvenog krsta/križa u BiH za učešće u projektu Zimska pomoć 2022-2023

Društvo Crvenog krsta/križa BiH (DCKBiH) vođeno potrebom da odgovori na negativne posljedice uzrokovane sukobima na Istoku Evrope i inflacijom na globalnom tržištu, raspisuje Interni poziv za lokalne organizacije Crvenog krsta/križa da iskažu interes za učešće u projektu Novčani transfer za socijalno ugroženo stanovništvo u BiH.

Ove godine projekat “Novčani transferi za socijalno ugroženo stanovništvo u BiH” želi da podrži korisnike stalne socijalne pomoći i osobe iz evidencije organizacija Crvenog krsta/križa, a pravo učešća na internom pozivu imaju sve lokalne organizacije Crvenog krsta/križa.

Primarni korisnici su:

– korisnici stalne socijalne pomoći (50-70%) iz evidencije Centra za socijalni rad;

– korisnici iz evidencije organizacije Crvenog križa/krsta (30-50%).

Dodatni kriteriji za odabir korisnika su:

– porodice sa 3+ djece;

– samohrani roditelji.

Da bi se postigao učinak, minimalni iznos pomoći je 200 KM, a maksimalni 300 KM po domaćinstvu, u zavisnosti od broja članova domaćinstva:

– Dvočlano domaćinstvo = 200 KM

– Tročlano domaćinstvo = 250 KM

– Četveročlano i više domaćinstvo = 300 KM

Interni poziv je otvoren od 01.11.2022. do 11.11.2022. godine.

Prijave na Interni poziv slati isključivo putem preporučene ili kurirske/brze pošte na:

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

„Interni poziv za učešće u projektu Zimska pomoć 2022.-23.

Novčani transfer za socijalno ugroženo stanovništvo u BiH“

Kranjčevićeva 2, 71000 Sarajevo

Pitanja u vezi sa pripremom prijave na interni poziv biće razmatrana na info sesiji koja će se održati 03.11.2022. (četvrtak), od 12:00 do 14:00, putem MSTeams.

Naknadna pitanja i nejasnoće možete uputiti isključivo putem e-maila na: – CKFBiH: Nevenka Milanović: nevenka.milanovic@ckfbih.ba – CKRS: Ivana Grujić: mladi@crvenikrstrs.org

Kako aplicirati na Interni poziv?

Organizacije koje se prijavljuju na interni poziv odgovorne su za implementaciju projekta u skladu sa relevantnom zakonskom regulativnom.

Zbog ograničenih finansijskih sredstava koja su na raspolaganju za implementaciju ovog projekta, iznos novčane pomoći po lokalnoj organizaciji Crvenog krsta/križa je minimalno 5.000 KM, maksimalno 10.000 KM.

Projekat će se implementirati u najviše 20 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

DCKBiH naglašava da možda neće biti u mogućnosti da podrži sve uspješne aplikacije/projekte.

Mehanizam povratnih informacija

U cilju unapređenja usluga Crvenog krsta/križa, mehanizam povratnih informacija uspostavljen je na nivou sjedišta DCKBiH i lokalne organizacije Crvenog krsta/križa obavezuju se osigurati vidljivost broja telefona, e-maila i drugih smjernica viših nivoa strukture.

Prilikom odabira lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa koje iskažu interes za učešće u projektu, koristiti će se dolje navedeni kriteriji:

 ELIMINACIJSKI  KRITERIJIPOJAŠNJENJE KRITERIJAAPLIKACIJA ĆE BITI DISKVALIFIKOVANA UKOLIKO
1.Rok za prijavu na interni pozivRok za prijavu na interni poziv je 11.11.2022. godine do 16:00 sati. Kao dokaz da je prijava na interni poziv poslana na vrijeme (preporučenom ili kurirskom/brzom poštom) uzeće se datum sa poštanskog pečata. Zadnji rok za prispijeće pošiljke je sedam (7) dana od dana zatvaranja Internog poziva (do 18.11.2022. do 16.00 sati). Sve prijave pristigle nakon toga roka neće biti uzete u razmatranje.  Prijava stigla nakon roka za apliciranje – diskvalifikacija
2.Aplikaciona forma DCKBiH (obrazac 1)Obrazac 1 – elektronski i ispravno popunjen sa svim traženim podacima  Aplikaciona forma nije pravilno i potpuno ispunjena ili je korištena neka druga aplikaciona forma –  diskvalifikacija
3.  Pismo namjere lokalnih vlasti (obrazac 2)  Obrazac 2 – Lokalne organizacije Crvenog krsta/križa osigurat će Pismo namjere lokalnih vlasti da je voljna podržati projekat i osigurati finansijski doprinos u  iznosu od minimalno 10% od vrijednosti projekta lokalne organizacije Crvenog krsta/križa za troškove bankarskih provizija, goriva, volontera i svih drugih operativnih troškova nastalih implementacijom ovog projekta na lokalnom nivou i učešća u podršci korisnicima.  Pismo namjere lokalnih vlasti nije dostavljeno –   diskvalifikacija
4.Odluka o imenovanju kontakt osobe (obrazac 3)Obrazac 3 – Odluka o imenovanju kontakt osobe za projekat: lokalne organizacije Crvenog krsta/križa će imenovati kontakt osobu za projekat. Uslov za kontakt osobu je da je informatički pismena, tj. da je sposobna da se koristi e-mailom, MS Wordom i MS Excelom. Odluku o imenovanju kontakt osobe za projekat donosi Sekretar lokalne organizacije Crvenog krsta/križa. Odluka mora biti ovjerena pečatom i potpisana. Kontakt osoba je obavezna da prisustvuje CVA treningu i radionici naučenih lekcija.  Odluka o imenovanju kontakt osobe nije dostavljena –  diskvalifikacija
5.Vrijednost projektaU skladu sa preliminarnom listom korisnika iznos novčane pomoći po lokalnoj organizaciji CK: minimalni iznos 5.000 KM, maksimalni iznos 10.000 KM.  Projekti/aplikacije čija vrijednost iznosi manje od 5.000 KM ili više od 10.000 KM –  diskvalifikacija
 OSTALI KRITERIJIPOJAŠNJENJE KRITERIJABODOVANJE 5 = zadovoljava 3 = djelimično zadovoljava
6.Odluka o formiranju projektne komisije za odabir korisnika (obrazac 4)Obrazac 4 – Lokalne organizacije Crvenog krsta/križa obavezuju se da uspostave projektnu komisiju za odabir korisnika koja se sastoji od predstavnika lokalne organizacije Crvenog krsta/križa, Centra za socijalni rad i lokalnih vlasti i/ili predstavnika mjesnih zajednica i/ili drugih relevantnih aktera na lokalnom nivou. Uz aplikaciju i prateću dokumentaciju obavezno dostaviti i odluku o formiranju projektne komisije, gdje je potrebno navesti sastav komisije (ime i prezime, organizacija/institucija, funkcija koju obnaša).  5 = Odluka o formiranju projektne komisija za odabir korisnika koja se sastoji od predstavnika lokalne organizacije Crvenog krsta/križa, Centra za socijalni rad i lokalnih vlasti i/ili predstavnika mjesnih zajednica i/ili drugih relevantnih aktera na lokalnom nivou 3 =  Odluka o formiranju projektne komisija za odabir korisnika koja se sastoji od predstavnika lokalne organizacije CK i Centra za socijalni rad *Projektna komisija za odabir korisnika nije formirana –  diskvalifikacija
7.Opravdanost projekta (obrazac 5)Obrazac 5 – Molimo opišite kako trenutna globalna ekonomska situacija utiče na vašu lokalnu zajednicu, te kako projekat „Novčani transferi za socijalno ugroženo stanovništvo u BiH 2022.-23.“ može ublažiti negativne posljedice. Navedite koje su potrebe ciljnih grupa/korisnika projekta. Koristite što relevantnije izvore: podaci Zavoda za statistiku, Zavoda za zapošljavanje, podaci i mišljenje Centra za socijalni rad, i sl. kako biste dokazali da problem postoji.5 = opravdanost projekta priložena sa relevantnim statističkim pokazateljima 3 = opravdanost projekta priložena bez relevantnih statističkih pokazatelja 0 = opravdanost projekta nije priložena
8.Preliminarni spisak korisnika (obrazac 6)Obrazac 6 – Lokalne organizacije Crvenog krsta/križa će dostaviti preliminarni spisak korisnika kao sastavni dio obavezne dokumentacije. Preliminarni spisak mora biti ovjeren od strane komisije za odabir korisnika (vidjeti kriterij br. 6). Istovremeno, preliminarni spisak korisnika (obrazac 6) se mora elektronski popuniti i dostaviti u DCKBiH do zadanog roka za apliciranje, na e-mail info@rcsbh.org  5 = obrazac 6 pravilno popunjen sa svim traženim informacijama (kolone od B do H, te R i S) *Obrazac 6 nepravilno popunjen i/ili ne sadrži sve tražene informacije i/ili korišten neki drugi obrazac –  diskvalifikacija
9.Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija CK za provođenje projekata pomoći u novcu i vaučerima (CVA)U slučaju da dvije ili više organizacije Crvenog križa/krsta imaju isti broj bodova, organizacija Crvenog križa/krsta koja do sada nije učestvovala u projektima pomoći u novcu i vaučerima  imat će prioritet u konačnom izboru.*-1 bod (minus jedan bod) lokalnoj organizaciji CK za svaku godinu učešća u projektima pomoći u novcu i vaučerima.

Plan aktivnosti:

Tokom procesa odabira, predstavnici CKFBiH, CKRS i/ili DCKBiH mogu vas kontaktirati ili posjetiti vašu organizaciju, u slučaju da su potrebna dodatna pojašnjenja ili informacije.

Aktivnosti, odgovornosti i vremenski plan:

#AktivnostKo?Kada?
1.Objavljivanje internog poziva sa kriterijima za odabir lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa i kriterijima za odabir korisnika, uključujući elektronske i papirnate obrasce za prijavu na interni poziv, sa rokom za podnošenje.DCKBiH Entitetske organizacije CK  01.11.2022.   Interni poziv traje od 01.11. do 11.11.2022
2.Objavljivanje na web stranicama strukture Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.DCKBiH i Entitetske organizacije CK01.11.2022.
3.Online info sesija za zainteresovane lokalne organizacije CKDCKBiH Entitetske organizacije CK CKBDBiH ŠCK03.11.2022. (od 12:00-14:00)
4.Formiranje komisije za odabir lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa u skladu sa internim pozivom. Priložiti opis poslova i zadataka komisije za odabir lokalnih organizacija CK. Upravljačko tijelo  14.11. – 18.11.2022.
5.Obrada pristiglih prijava na interni poziv i prijedlog liste odabranih lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa prema Upravljačkom tijelu za konačnu odluku.Komisija za odabir lokalnih organizacija CK21.11.- 25.11.2022.
6.Konačna lista odabranih lokalnih organizacija  Crvenog krsta/križa potvrđena od strane Upravljačkog tijela, objavljena kroz strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, kao i na web stranicama strukture Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.DCKBiH Entitetske organizacije CK CKBDBiH ŠCK28.11. – 30.11.2022.
7.Potpisivanje internih sporazuma – Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine sa entitetskim organizacijama CK/CKBDBiHDCKBiH Entitetske organizacije CK CKBDBiH  01.12. – 02.12.2022.
8.Trening za program pomoći u novcu i vaučerima  za odabrane lokalne organizacije CK DCKBiH ŠCK05.12.- 09.12.2022. (jedan dan)
9.Verifikacija korisnika (100%) u skladu sa preliminarnim spiskovima korisnika i prikupljanje detaljnih informacija o korisnicima   Distribucija letakaLokalne organizacije Crvenog krsta/križa05.12. – 16.12.2022.
10.Konačna lista korisnikaLokalne organizacije Crvenog krsta/križaDo 22.12.2022.
11.Žalbeni mehanizam nakon objavljivanja konačnih listi korisnika  Lokalne organizacije CK Entitetske organizacije CK DCKBiH  23.-31.12.2022.
12.Unos podataka u bazu korisnikaDCKBiH23.-31.12.2022.
13.Isporuka pomoći   *Mehanizmi za isporuku pomoći u novcu: banka i/ili poštaLokalna organizacija Crvenog krsta/križa    Januar 2023.
14.Mehanizam povratnih informacijaDCKBiHJanuar 2023.
15.Post-distributivni monitoring (20%)ŠCK DCKBiH Entitetske organizacije CKJanuar/februar 2023.
16.Radionica naučenih lekcija  ŠCK DCKBiH Entitetske organizacije CK Lokalne organizacije CKFebruar 2023. (1 dan)
17.IzvještavanjeLokalna organizacija CK → Entitetska organizacija CK→ DCKBiH → ŠCKDo 15.03.2023.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.